VVDNieuws

15 sep 2004 - Reactie VVD op nota Pieken in de
Delta

Op 12 juli heeft de staatssecretaris Economische Zaken, de nota Pieken in de Delta, de nieuwe visie op het gebiedsgerichte economisch beleid naar de Kamer gestuurd. De visie is een trendbreuk met het verleden, waarin regio's financiële middelen kregen om hun achterstand in te lopen. Het kabinet benoemt in de ruimtelijke hoofdstructuur economische kerngebieden en op basis van nieuwe plannen kunnen deze regio's aanspraak maken op financiële middelen. Volgens VVD-Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff is het daarnaast van essentieel belang om ook te kijken naar het totale vestigingsklimaat; infrastructuur, ruimtelijke ordening, administratieve lasten en regelgeving.

Het nieuwe beleid is gericht op zes economisch samenhangende gebieden in Nederland. De VVD staat achter het uitgangspunt dat de sterkten van de regio's moeten worden benut. De VVD-fractie is wel van mening dat deze aanwijzing geen blauwdruk mag zijn, maar dat ook goede potenties en plannen in andere regio's mee moeten kunnen doen. Zo heeft bijvoorbeeld de Stedendriehoek, Apeldoorn, Deventer en Zutphen, ook grote innovatieve mogelijkheden. De VVD steunt de gedachte: decentraal wat kan, centraal wat moet. Er dient dus een goede afstemming te komen in de regio's, tussen het bedrijfsleven en de overheden.

De VVD heeft aandacht gevraagd voor de discussie die gevoerd wordt in Brussel over de structuurfondsen en het tijdig inspelen van het kabinet daarop. Bovendien is de VVD van mening dat er een level-playing-field dient te zijn, waar het gaat om het toekomstige IPR-beleid, dit ook in relatie tot het buitenland.

Voor wat betreft het Kompas voor het Noorden wil de VVD opmerken dat de MidTermReview zeer positief is beoordeeld. Volgens de minister en de Tweede Kamer heeft het programma effectief en efficiënt zijn werk gedaan. Volgens VVD-woordvoerster Janneke Snijder zou het onverstandig zijn om abrupt te stoppen met het beleid ten aanzien van het Noorden, omdat dat het risico meebrengt dat de positieve ingezette trend teniet wordt gedaan. De VVD heeft de staatssecretaris gevraagd om op basis van een goed transitieplan, vanuit de middelen die in de nota beschikbaar zijn, het Noorden in staat te stellen om de omslag te maken van een economie met vooral arbeidsintensieve diensten naar een kenniseconomie.