Provincie Limburg

Provinciale mededelingen Milieuvergunningen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende besluiten hebben genomen.

1. DSM Industrial Services BV/EdeA v.o.f. te Sittard-Geleen, wijziging voorschriften milieuvergunning
voor de Demiwaterfabrieken op de site van Chemelot (04/6992).
2. DSM Industrial Services BV en DSM Fibre Intermediates te Sittard-Geleen, deelrevisie
milieuvergunning voor de Nitrietfabriek (NIFA) op de site van Chemelot (03/36842). Ten opzichte
van de ontwerpbesluiten zijn geen wijzigingen aangebracht.
3. DSM Industrial Services BV en Sabic Petrochemicals Limburg BV, beoordeling m.e.r.
plicht voor voorgenomen capaciteitsuitbreiding van de Polyetheenfabriek 18 (04/48674).

4. DSM Industrial Services BV en Sabic Petrochemicals Limburg BV, beoordeling m.e.r.
plicht voor voorgenomen capaciteitsuitbreiding van de Polypropeenfabriek 7 (04/48677).
Inzage
De desbetreffende documenten liggen ter inzage van 16-9-04 t/m 27-10-04 in de bibliotheek van
het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht op werkdagen van 8.30-12 u. en van 13-16.30
u. en in het gemeentehuis van de gemeente Sittard-Geleen, locatie Geleen, Markt 1, op de
aldaar gebruikelijke plaats en tijden, ook buiten kantooruren. Beroep

- Met ingang van de dag ná die waarop de besluiten ad 1+2 ter inzage zijn gelegd kan,
gedurende zes weken, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door degenen die eerder
bedenkingen hebben ingebracht tegen, of advies hebben uitgebracht over de desbetreffende
ontwerpbesluiten en degenen die aantonen niet in staat te zijn geweest eerder bedenkingen
tegen het ontwerpbesluit in te dienen. Indien beroep is ingesteld kan tevens bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening
worden gedaan.

- Tegen de besluiten ad 3+4 staan thans geen directe rechtswegen open. Behalve degenen die
rechtstreeks in hun belang worden getroffen, kunnen daartegen gemotiveerde bezwaren bij
Gedeputeerde Staten van Limburg indienen. Voor het indienen van eventuele overige bedenkingen
ontstaat gelegenheid tijdens de toekomstige vergunningenprocedures. Informatie
Afd. Vergunningen: (043) 389 79 04 / 75 57. Provinciale website: mw.limburg.nl (wie doet wat?/
vergunningen).
VRGC 38.04
Voornemen
Op 7 september 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten de begrenzing foerageergebieden
ganzen en smienten in het kader van de Verordening beheer en schadebestrijding
dieren Limburg aan te passen. Deze begrenzing heeft in de periode 24 juni 2004 - 22 juli 2004
in verband met aanpassingen van de Stimuleringsplannen op diverse locaties in Limburg ter
inzage gelegen. De bedenkingen die tijdens deze terinzagelegging door diverse personen en
instanties kenbaar zijn gemaakt, zijn van dien aard dat Gedeputeerde Staten hebben besloten
een nieuw voorstel ter inzage te leggen.
Verordening
In de Verordening beheer en schadebestrijding dieren Limburg wordt bepaald dat ganzen en
smienten mogen worden verjaagd in de hele provincie, behalve in de hiervoor aangewezen
Foerageergebieden ganzen en smienten. Voor de opvang van ganzen en smienten heeft de
provincie Limburg 600 ha foerageergebied aangewezen. Wijziging
In het nieuwe voorstel is het aantal foerageergebieden in Limburg teruggebracht van 6 naar 4,
waardoor de afzonderlijke gebieden groter worden. De opvang van ganzen en smienten kan
hierdoor effectiever plaatsvinden.
Terinzagelegging
De nieuwe begrenzing zal, conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht in de
periode 16 september 2004 tot en met 13 oktober 2004 ter inzage liggen in alle gemeentehuizen
in de provincie Limburg, de kantoren van de Waterschappen Roer en Overmaas te Sittard en
Peel en Maasvallei te Blerick, op het kantoor van Dienst Landelijk Gebied te Roermond en in de
bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht. Tot uiterlijk 14 oktober 2004 kunnen belanghebbenden
tegen de nieuwe begrenzing mondeling en schriftelijk een zienswijze indienen bij het
college van Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
GRN 10/38.04