Provincie Limburg

Provinciale mededeling

Milieu- en lozingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Limburg maken, mede namens het Waterschap Roer en Overmaas
(het Waterschap), bekend dat de volgende besluiten zijn genomen. Mineralen Kollée Beheer BV, verandering milieuvergunning voor het op- en overslaan en bewerken
van ovenpuin en de productie van kleikorrels aan de Waubacherweg 7a (04/13483) en een
lozingsvergunning ogv de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van het Waterschap
voor het uiteindelijk lozen van bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater en hemelwater in de Vloedgraaf
(V04-039). Ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn geen wijzigingen aangebracht.
Inzage
De desbetreffende documenten liggen ter inzage van 16-9-04 t/m 27-10-04 in de bibliotheek van
het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht op werkdagen van 8.30-12 u. en van 13-16.30
u. en in het gemeentehuis van Brunssum, op de aldaar gebruikelijke plaats en tijden, ook buiten
kantooruren. Vanwege de coördinatie met de Wvo liggen de documenten gedurende bovengenoemde
periode ook ter inzage bij het Waterschap, p/a Maria Theresialaan 99 te Roermond,
op werkdagen van 9-12 u. en van 14-16 u. (bureau Vergunningen). Beroep
Met ingang van de dag ná die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd kan, gedurende zes
weken, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door degenen die eerder bedenkingen hebben
ingebracht tegen, of advies hebben uitgebracht over het desbetreffende ontwerpbesluit en
degenen die aantonen niet in staat te zijn geweest eerder bedenkingen tegen het ontwerpbesluit
in te dienen. Indien beroep is ingesteld kan tevens bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan.
Informatie
Provincie: (043) 389 79 90. Waterschap: (0475) 394 246. Provinciale website: mw.limburg.nl
(wie doet wat?/vergunningen).
VRGA 228/38.04