Provincie Limburg

Provinciale mededelingen

Grondwaterwetvergunningen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende besluiten hebben genomen.

1. Rijkswaterstaat, 9 grondwaterwetvergunningen voor bemalingen t.b.v. de aanleg van
ecotunnels en overlaten en een fundering voor een viaduct bij de A-73 in de gemeenten Beesel
en Swalmen.

2. Landgoed Bleyenbeek BV te Afferden (gem. Bergen), grondwaterwetvergunning voor
beregening van de golfbaan (04/36678).

3. Gemeente Venlo, grondwaterwetvergunning voor beregening van sportvelden in het Sportpark
Bakenbos te Tegelen (04/36978).
Ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn geen wijzigingen aangebracht. Inzage
De desbetreffende documenten liggen ter inzage van 16-9-04 t/m 27-10-04 in de bibliotheek
van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht op werkdagen van 8.30-12 u. en van
13-16.30 u. en in het gemeentehuis van de gemeente van vestiging van de inrichting, op de
aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden, ook buiten kantooruren. Beroep
Met ingang van de dag ná die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd kan, gedurende zes
weken, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door degenen die eerder bedenkingen hebben
ingebracht tegen, of advies hebben uitgebracht over het desbetreffende ontwerpbesluit en
degenen die aantonen niet in staat te zijn geweest eerder bedenkingen tegen het ontwerpbesluit
in te dienen. Indien beroep is ingesteld kan tevens bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan.
Informatie
Afd. Vergunningen: (043) 389 76 49. Provinciale website: mw.limburg.nl (wie doet wat?/vergunningen).
VRGW 38.04
Voornemen
Op 7 september 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten de begrenzing foerageergebieden
ganzen en smienten in het kader van de Verordening beheer en schadebestrijding
dieren Limburg aan te passen. Deze begrenzing heeft in de periode 24 juni 2004 - 22 juli 2004
in verband met aanpassingen van de Stimuleringsplannen op diverse locaties in Limburg ter
inzage gelegen. De bedenkingen die tijdens deze terinzagelegging door diverse personen en
instanties kenbaar zijn gemaakt, zijn van dien aard dat Gedeputeerde Staten hebben besloten
een nieuw voorstel ter inzage te leggen.
Verordening
In de Verordening beheer en schadebestrijding dieren Limburg wordt bepaald dat ganzen en
smienten mogen worden verjaagd in de hele provincie, behalve in de hiervoor aangewezen
Foerageergebieden ganzen en smienten. Voor de opvang van ganzen en smienten heeft de
provincie Limburg 600 ha foerageergebied aangewezen. Wijziging
In het nieuwe voorstel is het aantal foerageergebieden in Limburg teruggebracht van 6 naar 4,
waardoor de afzonderlijke gebieden groter worden. De opvang van ganzen en smienten kan
hierdoor effectiever plaatsvinden.
Terinzagelegging
De nieuwe begrenzing zal, conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht in de
periode 16 september 2004 tot en met 13 oktober 2004 ter inzage liggen in alle gemeentehuizen
in de provincie Limburg, de kantoren van de Waterschappen Roer en Overmaas te Sittard en
Peel en Maasvallei te Blerick, op het kantoor van Dienst Landelijk Gebied te Roermond en in de
bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht. Tot uiterlijk 14 oktober 2004 kunnen belanghebbenden
tegen de nieuwe begrenzing mondeling en schriftelijk een zienswijze indienen bij het
college van Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
GRN 10/38.04