Provincie Limburg

Grondwaterwetvergunningen Rijkswaterstaat Beesel en Swalmen

Provinciale mededelingen

Vergunningsbesluiten

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende besluiten hebben genomen.

1. Timmermans BV te Roermond, ontwerp milieuvergunning voor een autodemontagebedrijf
aan Maalbroek 221 (03/53553).

2. Rijkswaterstaat, 9 grondwaterwetvergunningen voor bemalingen t.b.v. de aanleg van ecotunnels
en overlaten en een fundering voor een viaduct bij de A-73 in de gemeenten Beesel en
Swalmen.
Ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn in de definitieve besluiten geen wijzigingen aangebracht.
Inzage
De documenten liggen ter inzage, voor 1: van 16-9-04 t/m 13-10-04; voor 2: van 16-9-04 t/m
27-10-04 in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht op werkdagen
van 8.30-12 u. en van 13-16.30 u. en in het gemeentehuis van de gemeente van vestiging van
de inrichting, op de aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden, ook buiten kantooruren.
Rechtswegen

- Tegen het ontwerpbesluit ad 1 kunnen t/m 14-10-04 schriftelijk gemotiveerde bedenkingen
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Als daar tijdig vóór het einde van de inzagetermijn om wordt gevraagd, kan met vertegenwoordigers
van de provincie en eventueel de aanvrager(s) van gedachten worden gewisseld
over het desbetreffende ontwerp. Tijdens deze gedachtewisseling kunnen ook mondeling
bedenkingen worden kenbaar gemaakt.

- Met ingang van de dag ná die waarop de besluiten ad 2 ter inzage zijn gelegd kan, gedurende
zes weken, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door degenen die eerder bedenkingen
hebben ingebracht tegen, of advies hebben uitgebracht over het desbetreffende ontwerpbesluit
en degenen die aantonen niet in staat te zijn geweest eerder bedenkingen tegen het
ontwerpbesluit in te dienen. Indien beroep is ingesteld kan tevens bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening
worden gedaan.
Informatie
Afd. Vergunningen: (043) 389 89 38/76 49. Provinciale website: mw.limburg.nl (wie doet wat?/
vergunningen).
VRG 38.04
Voornemen
Op 7 september 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten de begrenzing foerageergebieden
ganzen en smienten in het kader van de Verordening beheer en schadebestrijding
dieren Limburg aan te passen. Deze begrenzing heeft in de periode 24 juni 2004 - 22 juli 2004
in verband met aanpassingen van de Stimuleringsplannen op diverse locaties in Limburg ter
inzage gelegen. De bedenkingen die tijdens deze terinzagelegging door diverse personen en
instanties kenbaar zijn gemaakt, zijn van dien aard dat Gedeputeerde Staten hebben besloten
een nieuw voorstel ter inzage te leggen.
Verordening
In de Verordening beheer en schadebestrijding dieren Limburg wordt bepaald dat ganzen en
smienten mogen worden verjaagd in de hele provincie, behalve in de hiervoor aangewezen
Foerageergebieden ganzen en smienten. Voor de opvang van ganzen en smienten heeft de
provincie Limburg 600 ha foerageergebied aangewezen. Wijziging
In het nieuwe voorstel is het aantal foerageergebieden in Limburg teruggebracht van 6 naar 4,
waardoor de afzonderlijke gebieden groter worden. De opvang van ganzen en smienten kan
hierdoor effectiever plaatsvinden.
Terinzagelegging
De nieuwe begrenzing zal, conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht in de
periode 16 september 2004 tot en met 13 oktober 2004 ter inzage liggen in alle gemeentehuizen
in de provincie Limburg, de kantoren van de Waterschappen Roer en Overmaas te Sittard en
Peel en Maasvallei te Blerick, op het kantoor van Dienst Landelijk Gebied te Roermond en in de
bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht. Tot uiterlijk 14 oktober 2004 kunnen belanghebbenden
tegen de nieuwe begrenzing mondeling en schriftelijk een zienswijze indienen bij het
college van Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
GRN 10/38.04