Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk
19 augustus 2004 AV/PB/04/64951
nr. 2030419730
Onderwerp Datum
Kamervragen van het lid Omtzigt 15 september 2004

Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over het mogelijk verlies van partnertoeslag bij pensioenoverstap niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is. Voor de beantwoording van deze vragen is nog nadere informatie van en overleg met het betrokken pensioenfonds gewenst.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)