Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk
AV/CAM/04/65281

Onderwerp Datum
Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Rol 15 september 2004
van de werknemers bij de Europese
vennootschap

Hierbij bied ik u aan de tweede Nota van wijziging met betrekking tot het bovengenoemde wetsvoorstel

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)

2

29 298
Uitvoering van de richtlijn 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap)

Tweede Nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I
Het tweede lid van artikel 1:6 wordt vervangen door:

2. Bij de benoeming van leden van het toezichthoudend orgaan of het bestuursorgaan van de SE heeft de ondernemingsraad niet de rechten en bevoegdheden die hem zijn toegekend in artikel 158, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en twaalfde lid, artikel 159, tweede lid, artikel 161, tweede lid, artikel 268, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en twaalfde lid, artikel 269, tweede lid en artikel 271, tweede lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

II
In het vijfde lid van artikel 3:2 wordt de eerste zin vervangen door:
5. Onverminderd artikel 38 van de verordening wordt bij gebreke van een besluit als bedoeld in het vierde lid in een in Nederland ingeschreven SE als vorm van medezeggenschap ingevoerd het recht van aanbeveling overeenkomstig de artikelen 158, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en twaalfde lid, artikel 159, tweede lid, artikel 161, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien op een of meer van de deelnemende vennootschappen het daar bepaalde, dan wel artikel 268, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en twaalfde lid, artikel 269, tweede lid, artikel 271, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

III
Artikel 4:3 vervalt.

Toelichting

Op 1 oktober 2004 treedt in werking de wet van 9 juli 2004 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling (Staatsblad 2004, 370 en 405). De tekst van artikel 1:6, tweede lid en artikel 3:2, vijfde lid, eerste zin, zijn hiermee in overeenstemming gebracht. In verband hiermee kan artikel 4:3 van het wetsvoorstel vervallen. Dit artikel gaf een voorziening voor het geval dat het wetsvoorstel structuurregeling later in werking zou treden dan het onderhavige wetsvoorstel. Deze voorziening is thans niet meer nodig.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus