Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat.
---

15-09-2004

De heersende ongerustheid over de democratie is voor de WRR aanleiding geweest eens goed in kaart te brengen wat de voornaamste uitdagingen voor de statelijke democratie zijn en welk type oplossingen daaruit volgen.De resultaten van deze verkenning zijn gebundeld in "De staat van de democratie. De democratie voorbij de staat" (WRR-verkenning 4). Over aard en inhoud van de uitdagingen blijkt onder wetenschappers, beleidsmakers en politici weinig verschil van mening. Steeds gaat het om processen van verplaatsing van politieke verantwoordelijkheden. Steeds ook gaat het om afwendgedrag van de burger. Steeds ook gaat om de implosie van de politieke partij. En steeds ook gaat het om toenemende maatschappelijke complexiteit.

Minder overeenstemming bestaat er over wat hier uit volgt. De een pleit voor herstel van het politieke primaat. De ander voor verdere decentralisatie. De derde voor meer zeggenschap voor de burger. En de vierde voor meer discussie in plaats van stemmen. Door nu vertegenwoordigers van vier concurrerende democratiebenaderingen aan het woord te laten -- directe democratie, vertegenwoordigende democratie, deliberatieve democratie en associatieve democratie -- die alle in principe een van de bovengenoemde antwoorden voorstaan -- heeft de WRR zowel geprobeerd om de vitaliteit en rijkheid van de democratische traditie te tonen als de discussie over democratische vernieuwing uit haar statelijke context te trekken. Democratie is meer dan stemmen, partijen en parlement. Democratie is ook geregelde meningsuitwisseling, wederzijds respect en een democratische cultuur en deugden.

De uitkomst is niet zozeer dat de aandacht van het kabinet voor statelijke vernieuwing van de democratie verkeerd is, als wel dat ze eenzijdig is. Niet eerder in de geschiedenis hebben nationale en lokale staten hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden meer moeten delen met supranationale organisatie, private partijen en burgers. Gezien deze grootscheepse `verplaatsing van de politiek' is het verwonderlijk dat voor een democratisch reveil de hoop vrijwel uitsluitend wordt geplaatst op een tamelijk technische wijziging van de verkiezingsprocedure. Beter is het, zo leert de Verkenning, om daarnaast ook in te zetten op burgerschapsvorming op al die andere locaties waar politieke besluitvorming plaatsvindt: de buurt, het ziekenhuis, de Europese Unie, het werk, de school en andere niet aan de overheid gebonden organisaties. Waar de politiek (wordt) verplaatst, dient de staat er tenminste voor te zorgen dat de democratie mee verplaatst. Zo zou kort de conclusie van deze Verkenning kunnen luiden. Hoe, is een zaak voor nader onderzoek.

Over de wrr
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) is een onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering. De wrr geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen vanuit een langetermijnperspectief. Deze onderwerpen zijn sectoroverstijgenden hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee de regering in de toekomst te maken kan krijgen. De wrr-adviezen krijgen hun weerslag in openbare rapporten, die zowel een probleemstellend als adviserend karakter kunnen hebben. Bij de voorbereiding van adviezen wordt soms onderzoek uitbesteed aan externe deskundigen. De resultaten hiervan worden veelal gepubliceerd als verkenning.

De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat, E.R. Engelen en M. Sie Dhian Ho (red.), WRR Verkenningen 4, ISBN 90-5-356-729-1, prijs: 47,50 is vanaf 14 september 2004 verkrijgbaar in de boekhandel en bij Amsterdam University Press, Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam, bestellingen@aup.nl. Meer informatie over deze en andere WRR-uitgaven bij Amsterdam University Press vindt u op www.aup.nl.

Nadere inlichtingen over het rapport zijn te verkrijgen bij: dr. E.R. Engelen (WRR)telefoon (070) 356 46 79
drs. J.T.A. Groeneveld (WRR)telefoon (070) 356 46 68 Een recensie-exemplaar kunt u bestellen bij:
WRR
afdeling publicaties,
Postbus 20004,
2500 EA Den Haag;
fax 070-356 4685
e-mail: info@wrr.nl

© WHY Service Group, for comments e-mail the Webmaster