Gemeente Maastricht
  Bekendmakingen 15 september 2004

     
    

  Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente
  Maastricht maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen,
  milieuvergunningen en gebruiksvergunningen zijn aangevraagd of
  verleend, verkeersmaatregelen zijn getroffen of beslissingen worden
  voorgenomen.

  Betekenis van de eerste cijfers achter de bekendmaking, bv. 00-0016S,
  18-01:
  00-0016S is het registratienummer, 18-01 is de datum (in het jaar 2004
  tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie 1 gaat
  het om de datum van indiening. Bij de overige categorieën om de
  beschikkingsdatum.
  Betekenis van het cijfer tussen haakjes, bv. (013):
  Dit cijfer verwijst naar het soort beslissing (zie `verklaring van de
  categorieën').

  (Ver)bouwplannen? Informeer tijdig uw buren. Dat voorkomt een hoop
  misverstanden.

  A
  Achter de Oude Minderbroeders 36, het weghalen van de tussenmuur
  tussen nr. 34 en nr. 36, 04-0783B, 02-09 (2)
  Achter het Vleeshuis 15, het plaatsen van een reclamebord/lichtbak,
  04-0130B, 07-09 (2)
  Achter het Vleeshuis 31, het geheel veranderen van de winkelruimte op
  de begane grond, 04-0238B, 07-09 (2)
  Achter het Vleeshuis 5, het aanbrengen van gevelreclame, het
  schilderen van de gevel en van de kozijnen en het herstellen van de
  zijpanelen, 04-0325B, 07-09 (2)
  Aldegondaplantsoen deelproject G, het oprichten van achttien woningen
  met carport, 04-0542B, 07-09 (2)

  B
  Bemelergrubbe 4, het veranderen en vergroten van het voormalig
  schoolgebouw, 04-0632B, 07-09 (2)
  Blok 22 Céramique, de realisatie van 104 woningen, kantoorruimten, een
  bijeenkomstgebouw en een stallingsgarage, 04-0847B, 06-09 (1)
  Boschstraat 46 en 48, het renoveren van pand 48 en het creëren van
  studio's in pand 46, 04-0447B (8a)
  Bosscherweg: door het verplaatsen van de borden A1 (50/70km) van
  Bijlage I van het RVV 1990, wordt op het gedeelte van de Bosscherweg
  vanaf de grens bebouwde kom tot de noordelijke aansluiting van de Oude
  Smeermaeseweg, een snelheid van 50 km ingesteld.
  Bouillonstraat 14, het renoveren en restaureren van het pand,
  04-0066H, 07-09 (4)
  Bourgogneplein 31 D, het plaatsen van twee Velux dakramen, 04-0842B,
  01-09 (1)
  Brusselsestraat 77, het veranderen van achterraam constructies en
  ventilatiesystemen, 04-0422B, 02-09 (2)
  Burgemeester Cortenstraat 18, Speelgoed Hoenjet, voor het oprichten en
  in werking hebben van een inrichting ten behoeve van detailhandel en
  de opslag van maximaal 2.000 kilogram consumentenvuurwerk. (21)
  Busselruwe 74, het aanbrengen van een dakkapel, 04-0650B, 02-09 (2)

  D
  Dorpstraat 10-12, het uitbreiden van de bestaande winkel, 04-0769B,
  07-09 (2)

  E
  Edisonstraat 4, de sloop van een gedeelte van het bouwwerk, 04-0063S,
  07-09 (5)
  Edisonstraat 4, het renoveren, verbouwen en uitbreiden van het
  bestaande gebouw, 03-1022B, 02-09 (2)

  F
  Frankenstraat 169B, een gebruiksvergunning voor bedrijfsmatige
  kamergewijze verhuur, 03-0506G, 30-12-2003 (2a)

  G
  Grote Staat 2, het vervangen van het systeemplafond en het slopen van
  het winkelinterieur, 04-0084H, (10)
  Grote Staat 58, het schilderen van de gevels, 04-0086H, 07-09 (1)

  H
  Heukelommerweg 3, 6213 HV, het gedeeltelijk veranderen en vergroten
  van een bestaande woning, 04-0654B (8)

  J
  Jodenstraat 1B01 t/m 1D02, een gebruiksvergunning voor bedrijfsmatige
  kamergewijze verhuur, 03-0512G, 15-10-2003 (2a)

  K
  Kesselkade 53, een gebruiksvergunning voor bedrijfsmatige kamergewijze
  verhuur, 03-0006G, 17-12-2003 (2a)
  Kloosterstraat 5-7, het plaatsen van twee prefab noodlokalen op de
  speelplaats, 04-0846B, 06-09 (1)
  Koestraat 14, isolatieplan voor akoestische voorzieningen, 04-0085H,
  (10)
  Kotterweg 12, Albema Robema B.V., voor een groothandel in
  bevestigingsmaterialen als bedoeld in het Besluit opslag- en
  transportbedrijven Milieubeheer; (23)

  L
  Lage Kanaaldijk 115, het gedeeltelijk vernieuwen van de zavel- en
  pyrietdocering, 04-0848B, 07-09 (1)

  M
  Maastrichter Brugstraat 6, het verbouwen van de verdiepingen van de
  panden, 03-0386B, 02-09 (2)
  Mergelweg/sportpark Jekerdal, het vervangen van de bestaande
  lichtmast, 04-0316B, (8a)

  O
  Oude Molenweg 25 D, het verbouwen van het woonhuis en uitbreiden met
  een berging en opslag, 04-0845B, 02-09 (1)
  Oude Molenweg 39, het maken van een garage en tuinkamer, 04-0850B,
  07-09 (1)

  P
  Padualaan 28, het plaatsen van een aanbouw achter de bestaande woning,
  04-0500B, 02-09 (2)
  Pastoor Moormanstraat 50, het geheel oprichten van een aanbouw,
  04-0346B, 02-09 (2)
  Postbaan 28, het optrekken van het dakvlak en uitbreiding van de
  leefruimte, 04-0699B, 07-09 (2)
  Proost Banensstraat 8, het plaatsen van een carport aan de zijgevel,
  04-0849B, 07-09 (1)
  Punterweg 17, van Gansewinkel Limburg B.V. (29)

  R
  Recessenplein 83, het gedeeltelijk vergroten van de bovenverdieping,
  04-0843B, 01-09 (1)
  Recessenplein 84, het gedeeltelijk vergroten van de bovenverdieping,
  04-0844B, 01-09 (1)

  V
  Vonkendaal 1, het vergroten van de woning, 04-0757B, (8a)

  W
  Weerhuisweg 7, THO Wim Koetsier B.V., voor een groothandel in
  automaterialen als bedoeld in het Besluit detailhandel en
  ambachtsbedrijven Milieubeheer. (23)

  Verklaring van de categorieën

  1. Aanvraag om bouwvergunning
  2. Verleende bouwvergunning
  2a. Verleende gebruiksvergunning
  4. Verleende vergunning Monumentenwet 1988 (Monumentenverordening)
  5. Verleende sloopvergunning of sloopmelding
  Woningwet/Bouwverordening/Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing
  (leefmilieuverordening)/Monumentenwet 1988
  8. (Bouw)plan waarvoor een (vrijstellings)procedure gevolgd moet
  worden in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening/Woningwet
  8a. (Bouw)plan waarvoor een (vrijstellings)procedure gevolgd moet
  worden in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening/Woningwet
  10. Bouwplan waarvoor een monumentenvergunning vereist is
  21. Ontwerp-besluit naar aanleiding van een vergunningaanvraag Wet
  milieubeheer.
  23. Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer.
  29. Ontwerpbesluit tot ambtshalve/op verzoek van derden wijzigen van
  een vergunning Wet milieubeheer.

  Wettelijke mogelijkheden om te reageren

  Categorie 1: Dient alleen ter kennisneming dat er een aanvraag is
  ingediend. Hierop kan niet formeel worden gereageerd. Deze plannen
  liggen niet ter inzage. Informatie kunt u inwinnen bij de
  bouwadviseur.
  Categorie 2, 2a, 4, 5: Degenen wier belang rechtstreeks bij het
  besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen zes
  weken na datum van afgifte van de beschikking. Het bezwaarschrift moet
  ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening,
  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het
  registratienummer van het besluit (dit is het nummer voor de schuine
  streep), de gronden van het bezwaar en een ondertekening. U moet het
  bezwaarschrift zenden aan: Dienst SOG, Postbus 1992, 6201 BZ
  Maastricht. Informatie over deze beschikkingen kan worden ingewonnen
  bij de bouwadviseur.
  Categorie 8: Deze plannen liggen vanaf 16 september 2004 gedurende
  veertien dagen ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbenden
  kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk hun bedenkingen kenbaar
  maken. Voor het bedenkingenschrift gelden dezelfde eisen en hetzelfde
  postadres als bij de categorieën 2 tot en met 7.
  Categorie 8a: Deze plannen liggen vanaf 16 september 2004 gedurende 4
  weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbenden kunnen binnen
  de inzagetermijn schriftelijk hun bedenkingen kenbaar maken. Voor het
  bedenkingenschrift gelden dezelfde eisen en hetzelfde postadres als
  bij de categorieën 2 tot en met 7.
  Categorie 10: Deze plannen liggen vanaf 16 september 2004 gedurende
  twee weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Binnen de inzagetermijn
  kunnen door een ieder zienswijzen tegen de voorgenomen beschikking
  kenbaar worden gemaakt. Deze zienswijzen kunnen zowel mondeling als
  schriftelijk worden ingediend. Zie voor het postadres categorieën 2
  tot en met 7. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de
  bouwadviseur.
  Categorie 21: De stukken liggen ter inzage van 16 september t/m 14
  oktober 2004. U kunt binnen de inzagetermijn uw schriftelijke
  bedenkingen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van
  Maastricht, t.a.v. dienst SOG, afdeling Milieu, Postbus 1992, 6201 BZ
  Maastricht of mondeling of schriftelijk verzoeken om een
  gedachtewisseling en het mondeling inbrengen van bedenkingen (043) 350
  43 89. Bij het indienen van schriftelijke bedenkingen kunt u verzoeken
  uw persoonlijke gegevens niet te vermelden.
  Categorie 29: u kunt binnen de inzagetermijn uw schriftelijke
  bedenkingen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van
  Maastricht, t.a.v. dienst SOG, afdeling Milieu, Postbus 1992, 6201 BZ
  Maastricht. Bij het indienen van schriftelijke bedenkingen kunt u
  verzoeken uw persoonlijke gegevens niet te vermelden. De stukken
  liggen ter inzage van 16 t/m 30 september 2004.

Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket Zie het origineel