Gemeente Maastricht

Uit: Bericht uit Maastricht (week 38 / 2004)

Voorlopige subsidieplafonds cultuursubsidies 2005

Burgemeester en wethouders van Maastricht hebben de volgende voorlopige subsidieplafonds vastgesteld voor de verstrekking van subsidies voor cultuurprojecten in 2005.

Subsidietitels 2005 Subsidieplafond in
Projectsubsidies professionele kunst en cultureel erfgoed indienen voor 1 oktober 2004
voor cultureel erfgoed 0
voor professionele kunsten en evenementen 39.553

Projectsubsidies beeldende kunst en vormgeving 1e tranche indienen voor 1 oktober 2004 2e tranche indienen voor 1 maart 2005 voor cultureel ondernemerschap 0 0
voor artistiek hoogwaardige projecten van beeldende kunstenaars(initiatieven) 9.500 9.500

Projectsubsidies Actieplan Cultuurbereik

voor cultuurbereik 22.500 22.500
voor cultuur en school 22.500 22.500

Voor verstrekking van deze subsidies gelden de beleidsregels voor projectsubsidies op de betreffende deelterreinen en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Maastricht.

Toelichting

In verband met noodzakelijke bezuinigingen besloot de gemeenteraad van Maastricht bij de behandeling van de gemeentebegroting 2004 om geen subsidies meer te verstrekken voor projecten op het gebied van cultureel erfgoed. In de ontwerpbegroting 2005 zijn geen gemeentelijke subsidiegelden onder de titel `cultureel erfgoed' meer opgenomen.

Voor subsidies op het gebied van beeldende kunst en vormgeving ontvangt de gemeente een financiële bijdrage van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OC&W). De staatssecretaris van OC&W heeft aan de uitkering van deze gelden voor de periode 2005-2008 de voorwaarde verbonden dat er niet langer subsidies worden verstrekt aan individuele kunstenaars. Daarom worden vanaf 1 januari 2005 geen subsidies meer verstrekt onder de subsidietitel `bevordering cultureel ondernemerschap'.

Het gaat in deze publicatie om voorlopige subsidieplafonds. De definitieve subsidieplafonds kunnen pas worden bekend gemaakt nadat de gemeenteraad van Maastricht in zijn vergadering van oktober 2004 de gemeentebegroting 2005 heeft vastgesteld. In verband met noodzakelijke bezuinigingen en/of het verleggen van beleidsprioriteiten kunnen de in deze publicatie aangegeven plafonds worden gewijzigd.