Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 196 JU
Datum: 2 september 2004

Meerderheid GS vóór nieuwe opsporing en winning van waddengas onder strikte voorwaarden

Na het kabinetsstandpunt voor de zomer om gaswinning in de Waddenzee toe te staan conform het advies van de commissie Meijer, hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân vandaag een definitief standpunt ingenomen. Een meerderheid in het College is, in afwijking van het Bestuursakkoord 2003-2007, bereid medewerking te verlenen aan nieuwe opsporing en winning van waddengas onder strikte voorwaarden. De wijziging van het standpunt is een gevolg van aanvullend onderzoek naar de bodemdaling. Dit recent uitgevoerde onderzoek wijst uit dat het binnen strikte randvoorwaarden mogelijk is gas te winnen in de Waddenzee zonder significante schade voor de natuur. De meerderheid van het College is van oordeel dat de onzekerheden en twijfel over de gevolgen van gaswinning hiermee in voldoende mate zijn weggenomen. Een minderheid van het College deelt deze conclusie niet. Doorslaggevend voor deze minderheid is dat de studie geen nieuw wetenschappelijk onderzoek bevat, maar de modellen anders interpreteert. Het definitieve Collegestandpunt wordt 15 september aan Provinciale Staten voorgelegd. De Tweede Kamer zal op 9 november het debat voeren.

Ruim investeren in de wadden
Het voltallige College ziet op dit moment geen reden in te stemmen met het door het kabinet voorgestelde investeringsfonds van E500 miljoen. De commissie Meijer adviseerde een ruimer bedrag, van rond de E800 miljoen, in te zetten voor de het verbeteren van de natuur, het verminderen van externe bedreigingen en duurzame economische ontwikkelingen. Het gaat hier immers om één van de belangrijkste natuurgebieden van Europa. Een forse investeringsimpuls is noodzakelijk, vindt het College, maar naast onduidelijkheid over de hoogte van de bedragen is er ook onduidelijkheid over de uit het fonds te bekostigen uitgaven en de relatie tussen het fonds en de gasbaten. Het College vindt het daarnaast van groot belang dat de regio zeggenschap krijgt over de inzet en verdeling van de gelden.

Schelpdiervisserij
De meerderheid van het College is met het kabinet van mening, dat de mechanische kokkelvisserij onvoldoende mogelijkheden heeft om zich duurzaam te ontwikkelen in de Waddenzee. Beëindiging op korte termijn van de mechanische kokkelvisserij vinden zij wenselijk. Hier moet wel een redelijke schadevergoeding tegenover staan. De meerderheid van het College ziet wel kansen om te komen tot een vorm van geïntegreerde kustvisserij op een ecologisch verantwoorde manier. Dit geldt ook voor uitbreiding van de handkokkelvisserij. In het nieuwe beleidsbesluit Schelpdiervisserij moeten dan ook actief mogelijkheden worden gecreëerd voor vernieuwing richting geïntegreerde kustvisserij en voor uitbreiding van de handkokkelvisserij. Een minderheid van het College vindt dat de mechanische kokkelvisserij niet beëindigd zou hoeven te worden. Deze minderheid vindt dat er reële mogelijkheden bestaan voor de verduurzaming van deze vorm van visserij.


---- --