Gemeente Houten---

Seniorenconvent: debat over 'knip' Houten-centrum over half jaar
---

Bericht van Els Scholten, griffier, namens de leden van de gemeenteraad.

---

Op 23 september 2003 heeft de gemeenteraad van Houten het Masterplan Houten Centrum besproken. Een van de punten waarover de raadsleden langdurig met elkaar en met de collegeleden debatteerden was het al of niet invoeren van een knipvariant in het centrum.

Alle voor- en nadelen werden tegen elkaar afgewogen, diverse fracties dienden moties in.

Tegen de motie over het invoeren van de knip stemden alleen de SGP-fractie en één lid van de VVD-fractie. De laatst ingediende motie (over het tijdstip waarop de knip moest worden gerealiseerd, ingediend door GroenLinks) werd met 12 stemmen voor en 10 tegen, aangenomen.

De tekst van die motie luidt:

De raad van de gemeente Houten, in vergadering bijeen op 23 september 2003, overwegende dat

-er na vele jaren van planvorming een begin gemaakt kan worden met de vernieuwing van het Rond als kloppend hart van Houten;
-het realiseren van de zogenaamde knip daarbij een belangrijke stap is;

-het gewenst is om zo spoedig mogelijk ervaringscijfers te verzamelen over het parkeergedrag van automobilisten na het aanbrengen van de knip, ook in verband met eventuele beslissingen over uitbreiding van capaciteit en waar die dan nodig is;
verzoekt het college om

-slagvaardig de variant knip centrum te realiseren
-zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor de zomer 2004 alle werkzaamheden te (laten) verrichten die nodig zijn.

Inmiddels is de motie uitgevoerd en de knip gerealiseerd. Er komen veel brieven en mailtjes van vooral winkeliers bij de raadsleden binnen. Dat heeft er o.a. toe geleid dat de fractie van de SGP in een brief een oproep aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft gedaan om op korte termijn tijdens een openbaar debat in de raad nogmaals over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.

De oproep van de SGP-fractievoorzitter is in het seniorenconvent van 23 augustus jl. aan de orde geweest. Zijn verzoek om over de gevolgen van het invoeren van de knip tijdens een openbare vergadering te debatteren werd door alle fractievoorzitters ondersteund. De meeste fractievoorzitters willen echter eerst enkele maanden ervaring opdoen en pas dan evalueren en debatteren. Alleen de fractievoorzitters van SGP en VVD willen nu het debat houden.

De voorzitter van de raad heeft in het seniorenconvent meegedeeld dat een aantal uitvoeringszaken zoals ontheffingen nader onderzocht zullen worden.

Een ieder is van harte uitgenodigd om t.z.t. tijdens raads- en/of commissievergaderingen in te spreken over de voor en nadelen van het invoeren van de knip.

---