Gemeente Hulst


Persbericht - 16.09.2004

Raadsvergadering 23 september

Raadsvergadering
Op donderdag 23 september 2004 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst een vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda van deze openbare vergadering.

Agenda :


1. Opening

2. . Mededelingen

3. Vaststelling
a. Vaststellen agenda
b. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 15 juli 2004.
4. Spreekrecht burgers

5. Vragenhalfuur

6. Ingekomen stukken

7. Voorstel tot wijziging Afvalstoffenverordening
8. Voorstel tot afsluiten intentieverklaring met de woningbouwcorporaties

9. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit Hulsterloostraat 48 te Nieuw Namen

10. Voorstel tot het opstarten van een vrijstellingsprocedure ex. artikel 19. Lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het bouwen van een vervangende woning op het perceel Kijkuitstraat 9 te Clinge

11. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Clinge
12. Voorstel tot het instemmen met de Ontwikkelingsvisie Hulst
13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het ruimen en herinrichten van de grafvelden E en F van de begraafplaats te Graauw

14. Voorstel tot het vaststellen van de Winkeltijdenverordening
15. Voorstel tot kredietaanvraag voor het uitvoeren van de in de GRP 2001-2005 geplande rioolmaatregelen in St. Jansteen en Kapellebrug
16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Inschakeling Monumentencommissie

17. Voorstel tot het wijzigen van de subsidiegrondslag ten behoeve van Hal Zeeuws-Vlaanderen

18. Voorstel tot vaststellen Plan Educatie 2005
19. Voorstel tot akkoord gaan met de concept begroting 2005 van de GGD


20. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Wet Kinderopvang gemeente Hulst

21. Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB
22. Voorstel tot instemmen met de implementatie van het Integraal Plan Ruimte voor Resultaat

23. Voorstel tot het verlengen van het project Leefbaar Heikant
24. Voorstel tot wijziging Minimabeleid

25. Voorstel tot vaststellen van de vierde begrotingswijziging en financiering kapitaalsuitgaven

26. Rondvraag

27. Sluiting

De bijhorende voorstellen kunt u terugvinden op de gemeentelijke internetsite www.gemeentehulst.nl.

De agenda en de voorstellen liggen ter inzage in de gemeenschapscentra, de dorpshuizen en vestigingen van de openbare bibliotheek in de gemeente Hulst. Verder liggen de voorstellen en de hierbij behorende stukken ter inzage op het stadhuis te Hulst.

Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, Drs. D. Van Bunder op het telefoonnummer 0114-389123 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

---

Gemeente Hulst
Team Communicatie
Cindy van Driessche.
Tel : 0114-389137
Email: cde@gemeentehulst.nl