Gemeente Albrandswaard


Persberichten

Deel uw mening op de inloopavond
De gemeenteraad van Albrandswaard betrekt inwoners bij de beslissingen die de raad neemt. Daarom wordt 23 september a.s. de tweede inloopavond gehouden. Tijdens de inloopavond kunt u uw mening over twee onderwerpen kenbaar maken: de beheerplannen en het financieel toezicht van de provincie. Alle inwoners van de gemeente Albrandswaard zijn van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn en mee te discussiëren.

Het doel van de inloopavond is inwoners en gemeenteraadsleden met elkaar in discussie te laten gaan over actuele onderwerpen. De bijeenkomst heeft een informeel karakter. Ook in de wandelgangen is veel gelegenheid om raadsleden en andere vertegenwoordigers van politieke partijen aan te spreken.

De fracties van de gemeenteraad houden van 19.30 uur tot 20.30 uur een open spreekuur. U kunt dit uur bij elke fractie zonder afspraak terecht met vragen of opmerkingen. Na een korte pauze starten om 20.45 uur in twee zalen discussies. In de trouwzaal wordt een discussie gevoerd over de beheerplannen van de gemeente. In beheerplannen is vastgelegd wat de komende tien jaar moet gebeuren aan het beheer van de openbare ruimte en van openbare gebouwen. Beheerplannen gaan uit van een bepaalde kwaliteit van het onderhoud van bijvoorbeeld wegen, groen en riolering.
In de raadszaal wordt gepraat over het toezicht van de provincie onder leiding van Johan van Wolfswinkel. Daarbij is aandacht voor de manier waarop de provincie toezicht houdt op de financiële situatie van gemeenten.

De vorm waarin wordt gediscussieerd, is afgekeken van het VARA televisie programma B&W. De gesprekleider legt vragen voor aan een panel, mensen die op een of andere manier iets met het onderwerp te maken hebben. U kunt deelnemen aan de gesprekken via de gesprekleider.

Na een korte pauze wordt om 22.00 uur in de raadzaal door de gesprekleiders een terugkoppeling gegeven van de discussies.

Eerdere ervaring
Op 24 juni werd de eerste inloopavond georganiseerd. Deze avond werd nog niet druk bezocht door de inwoners van Albrandswaard. De beide discussies, over het voortgezet onderwijs en over de woonruimteverdeling, verliepen inhoudelijk goed. De discussie over het voortgezette onderwijs o.l.v. de gesprekleider Raymond van Praag was inhoudelijk en uitdagend. Uitgenodigd waren de schoolbesturen en directies van het Penta en Einstein college. De scholen wisten goed uit te leggen wat nodig is om de komende jaren voortgezet onderwijs in
Albrandswaard te hebben. De aanwezige raadsleden zagen hierdoor vooral het dilemma van goed onderwijs en een hoge rekening. De andere discussie ging over de woonruimte verdeling. Onder leiding van gesprekleider Arie Korteweg kwam dit onderwerp snel opgang. Uitgenodigd was de beleidsmaker van de stadsregio. Deze kon uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van een woonruimte verdeling via de stadsregio. Maar dat Albrandswaard een bijzondere plaats inneemt in deze, daar waren veel aanwezigen het over eens.