Ingezonden persbericht


Stadskanaal, 22 september 2004 Nummer: 57

Gemeente Stadskanaal besluit tot uitbreiding werkgelegenheidsprojecten

Om de uitstroom van werklozen naar regulier werk te bevorderen en wegens succes van bestaande projecten heeft de gemeente Stadskanaal besloten per 1 oktober tot uitbreiding over te gaan. Het betreft het aanstellen van een tweede accountmanager bij het team klantmanagement van de dienst Sociale Zaken, het aanstellen van een begeleider opleidingen binnen het Work First project en het initiatief W4U (waark veur joe!). Het succes dat deze acties in soms korte tijd al hebben behaald heeft het College gesteund in haar besluitvorming tot uitbreiding. Deze projecten hebben als doel de instroom van mensen in de WWB te beperken en de uitstroom te bevorderen. Daarmee wordt beoogd de uitkeringsduur zo kort mogelijk te laten zijn.

W4U (waark veur joe!)
Al in 1998 is het Parkwijkproject van start gegaan. Dit project had tot doel langdurige werklozen in te zetten via het onderhoudsteam van Wooncom en ze op deze wijze arbeidsritme en werkervaring op te laten doen. Op dit moment werken ongeveer 12 mensen met behoud van uitkering bij het onderhoudsbedrijf van Wooncom. Wegens succes heeft Wooncom de intentie uitgesproken het project uit te breiden tot 25 personen. Ook wil ze hiertoe een overeenkomst sluiten met de Drentse Leerbedrijven. Zo krijgen uitkeringsgerechtigden een grotere kans op doorstroming naar reguliere arbeid. Voor uitbreiding van het project vraagt Wooncom aan de gemeente een bijdrage van E 25.000,- tot E 50.000,-. Omdat de werkzaamheden niet meer alleen in Parkwijk zullen plaatsvinden, zal het project worden voortgezet onder de naam W4U (waark veur joe!)

Tweede accountmanager
Per 1 juli van dit jaar is een begin gemaakt met het opzetten van de zogenoemde matching-unit. De eerste concrete stap was het aanstellen van een accountmanager. Deze accountmanager heeft als taak ex-WIW-ers en reguliere instroom van werklozen door te leiden naar regulier werk. Deze werkwijze blijkt een groot succes te zijn. Daarom heeft het college besloten een tweede accountmanager voor de periode van een jaar aan te stellen. Het betreft de periode 1 november 2004 tot en met 1 november 2005.

Work First
Op 1 juli is de gemeente ook gestart met Work First voor jongeren tot 23 jaar. Doel is de jongeren te stimuleren werk boven een uitkering te verkiezen of terug te gaan naar school. Om dit laatste aspect een extra impuls te geven wordt aan het project een begeleider opleidingen toegevoegd. Hiervoor wordt samengewerkt met het Noorderpoort College.

////

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gardien Kiewiet van het team communicatie, tel: 0599-631626

AGENDA:

24 september 15.30 uur Wethouder Van de Kolk is aanwezig bij de presentatie van The making of Faust videofilm in het Streekhistorisch Centrum

24 september 16.00 uur Burgemeester J.J. Stavast en Wethouder Warris zijn aanwezig bij de opening van het BVG-gebouw

27 september 19.00 uur Raad

B. en W.-besluitenlijst d.d. 21 september 2004


01. Beleid,
Onderwerp: Luisteronderzoek, jaarrekening 2002 en 2003 en begroting 2004 en 2005 van de Lokale Omroep Kanaalstreek (LOK). Besluit:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2002 en 2003 van de LOK;
2. de LOK voor 2004 een subsidiebedrag van E 15.630,00 te verlenen en voor 2005 E 16.000,00;
3. deze bedragen ten laste te brengen van vrijwilligerswerk conform de begroting;
4. de LOK niet meer te verplichten een beoordelingsverklaring voor de jaarrekening in te leveren;
5. kennis te nemen van de resultaten van het luisteronderzoek;
6. bevoorschotting per kwartaal achteraf;

7. de Commissie van Overleg te informeren over uw besluit.


02. Publieksbureau,
Onderwerp: Wijzigingsvergunning Monumentenwet voor het hernieuwd voegen van het monument aan de Dorpsstraat 24 in Onstwedde. Besluit:

1. Wijzigingsvergunning (artikel 11) verlenen;
2. toetsen ten aanzien van het bouwbesluit tot op het oorspronkelijke niveau van de woning;
3. na de ter inzage legging conform de monumentenwet de bouwvergunning te verlenen;
4. betrokkenen hierover te informeren.


03. Publieksbureau,
Onderwerp; De uitbreiding van de woning, plaatselijk bekend als Arendshorst 56, 9502 HP Stadskanaal voor de heer H. Venema. Besluit:

1. Medewerking verlenen door middel van het opstarten van een procedure artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) om zodoende vrijstelling te kunnen verlenen ex artikel 19, derde lid WRO;
2. de bouwvergunning verlenen als er geen zienswijzen zijn ingediend.


04. Publieksbureau,
Onderwerp: Aanvraag uitwegvergunning door de heer B. Hoogduin, Dagwerkstraat 2 in Stadskanaal. Besluit:
De vergunning weigeren.


05. Beleid,
Onderwerp: Bodemsanering voormalige scheepshelling Cereskade. Besluit:

1. Saneringsplan (laten) opstellen;

2. daarbij kiezen voor een functiegerichte sanering (leeflaagvariant);
3. de kosten ad E 11.700,-- ten laste te brengen van het budget ad E 50.000,-- dat voor bodemonderzoeken in de begroting 2004 is opgenomen.


06. Publieksbureau,
Onderwerp: Het uitbreiden van een woning, plaatselijk bekend als Badstraat 11 in Stadskanaal voor de heer H. Kunst. Besluit:

1. Medewerking verlenen door middel van het opstarten van een procedure artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) om zodoende vrijstelling te kunnen verlenen ex artikel 19, tweede lid WRO als bedoeld in punt A voor projecten binnen de bebouwde kom van de provinciale vrijstellingslijst;
2. de bouwvergunning verlenen als er geen zienswijzen zijn ingediend.


07. Beleid,
Onderwerp: Slachtofferhulp Nederland, Regio Groningen, Friesland en Drenthe Besluit:


1. Kennisnemen van de jaarrekening 2003, begroting 2005 en jaarwerkplan 2004-2005;

2. het verzoek om de subsidie m.i.v. 2005 structureel te verhogen af te wijzen;
3. de subsidie voor 2005 vast te stellen op E 6.300,-- conform subsidieprogramma 2005.
08. Beleid,
Onderwerp: Subsidieverzoek van de Nederlandse Vereniging Blinden en Slechtzienden (NVBS) regio Groningen Besluit:
Het subsidieverzoek van de NVBS regio Groningen af te wijzen.


09. Beleid
Onderwerp: Realisatie Baptistenkerk op de locatie hoek Floralaan-Telefoonweg in Musselkanaal Besluit:

1. Bouwvergunningen en vrijstelling verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1 WRO voor het bouwen en in gebruik hebben van een Baptistenkerk op de locatie Floralaan-Telefoonweg in Musselkanaal;
2. in te stemmen met voorgestelde grondruil met de Gebr. Benus;
3. nadat de onder punt 2 genoemde grondruil tot stand is gekomen, de benodigde grond voor de bouw van de Baptistenkerk te verkopen aan de Baptistenkerk;
4. in te stemmen met het doortrekken van de doodlopende straat gelegen nabij de Floralaan en Telefoonweg tot aan de inrit van de Baptistenkerk;


10. Beleid,
Onderwerp: Uitbreiding projecten in het kader van terugdringen instroom in de WWB. Besluit:

1. Akkoord gaan met uitbreiding Parkwijkproject en dit project verder te laten gaan onder de naam W4U (Waark veur joe!);

2. akkoord gaan met uitbreiding van het accountmanagement;
3. akkoord gaan met uitbreiding Work first project WEDEKA;
4. de kosten te dekken uit het werkdeel van de Wet werk en bijstand.

-----------------------

Raadhuisplein 1 Postbus 140 tel (0599) 631 631 gemeente@stadskanaal.nl bank 28.50.06.428 9501 SZ Stadskanaal 9500 AC Stadskanaal fax (0599) 620 744 www.stadskanaal.nl t.n.v. gemeente Stadskanaal


---- --