Gemeente 's-Hertogenbosch

23-09-2004

Recht op geheimhouding van persoonlijke gegevens

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente 's-Hertogenbosch zijn gegevens opgenomen van alle burgers die in deze gemeente wonen. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden in de regel automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen (voorzover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken). Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan deze instellingen geen gegevens over u uit de basisadministratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging. Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de afdeling Burgerzaken. Wij verzoeken u een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan kosteloos thuisgestuurd. Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 615 55 50.