Den Haag, 23 september 2004

Vragen van de leden Verdaas (PvdA), Slob (ChristenUnie) en Van Hijum (CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

over het uitsluiten van woonschepen van de Huursubsidiewet

* Hebt u kennisgenomen van het artikel Bewoners toekomstige studentenboot kunnen fluiten naar huursubsidie uit de Stentor / Zwolse Courant / stadseditie d.d. woensdag 22 september 2004?

* Om welke reden is in artikel 11 van de Huursubsidiewet expliciet opgenomen dat woonschepen uitgesloten zijn van huursubsidie?

* Hoe wenselijk acht u de bepaling dat woonschepen van huursubsidie zijn uitgesloten in artikel 11, lid 3 in het licht van de trend dat wonen met en op het water in omvang toeneemt en zelfs van overheidswege gestimuleerd wordt?

* Deelt u de opvatting dat de mogelijkheid van huursubsidie voor zelfstandige wooneenheden op water de kans vergroot dat woningbouwcorporaties meer van dergelijke woonvormen realiseren?

* Hoeveel en welke verzoeken voor huursubsidie voor woningen op het water heeft u tot op heden ontvangen en hoe heeft u daarop gereageerd? Kunt u in dit antwoord ook ingaan op de situatie met betrekking tot het cruiseschip Rochedale One in Amsterdam?

* Stel dat u wel huursubsidie aan zelfstandige wooneenheden op het water wilt toekennen, heeft u hiertoe dan de bevoegdheid of is een wetswijziging noodzakelijk?

* Mocht u de bevoegdheid hebben huursubsidie toe te kennen aan zelfstandige wooneenheden op het water, bent u bereidheid hiervan gebruik te maken in het geval van de boten te Zwolle en Amsterdam?