Gemeente 's-Hertogenbosch

23-09-2004
College pakt verzelfstandiging museum en theater voortvarend aan

De gemeente 's-Hertogenbosch is van plan het Museum voor Hedendaagse Kunst en het Theater aan de Parade in deze raadsperiode te verzelfstandigen. Dit betekent dat het proces begin 2006 moet zijn afgerond. Zowel in politiek-bestuurlijke zin, als organisatorisch gaat het hierbij om een belangrijk proces. Omdat dit geen routineklus is en het college er veel aan is gelegen dat de raad nog in deze raadsperiode een weloverwogen beslissing kan nemen, heeft het ervoor gekozen gespecialiseerde begeleiding in te huren bij het bureau Twynstra Gudde. Kader gemeenteraad
Naar aanleiding van de ervaringen bij de verzelfstandiging van Capabel heeft de raad een algemeen kader bepaald voor privatisering of verzelfstandiging van gemeentelijke taken. Dit kader laat zich "vertalen" naar de volgende aandachtspunten voor dìt verzelfstandigingsproces:
- bestuurlijke betrokkenheid (portefeuillehouder Cultuur) tijdens het verzelfstandigingsproces verzekeren;
- kwalitatief goede statuten met aandacht voor de rollen van diverse organen, inclusief een verantwoorde en adequate vormgeving van de gemeentelijke betrokkenheid;
- een helder sturingsconcept met daarbij aandacht voor ondernemend managen en met aandacht en zorg voor het verloop van de onvermijdelijke cultuuromslag;
- per instelling een meerjarig beleidsplan;

- jaarlijks een kwalitatief goed bedrijfsplan nadat de verzelfstandiging een feit is, waarin een zo flexibel mogelijke kostenstructuur is opgenomen (waar mogelijk uit gaan van variabele kosten). Gespecialiseerde begeleiding
Twynstra Gudde heeft de voorkeur boven andere bureaus door de aandacht die het geeft aan het belang van informatie en communicatie, aan de rollen van bestuur, ambtelijke organisatie, ondernemingsraad en vakbonden, aan het besluitvormingstraject en aan aspecten van mogelijke weerstand bij het personeel van beide organisaties. Twynstra Gudde onderscheidt in het proces vier fasen:
1. voorbereiden via inventarisatie en analyse situatie (vaststelling door B&W);
2. uitwerken met specificatie van randvoorwaarden en eisen en opstellen kostenraming (vaststelling door B&W);
3. gedetailleerd plan van aanpak per organisatie (vaststelling door gemeenteraad);
4. implementatie (verantwoordelijkheid te verzelfstandigen instellingen).

De besluitvorming over fase 3 vormt daarmee het eigenlijke besluit om tot verzelfstandiging en onder welke condities, over te gaan. Bij de besluitvorming over iedere fase wordt duidelijk gemaakt wat het vervolg is. De doorlooptijd van het onderzoek is ongeveer vijftien maanden na opdrachtverlening.