Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

23-09-2004
Besluitenlijst B&W
14 september 2004

Besluitenlijst vergadering B en W Datum: 14 september 2004

NR. AFD. ONDERWERP BESLUIT B EN W

0. ALGEMEEN BESTUUR

0-4 INW Slip van sectie Burgerzaken ivm jaarlijks onderzoek beveiliging reisdocumenten dd. 3-9-2004 inzake Beveiligingsnet 2001. Conform advies.

Bekrachtiging van de wijzigingen in het onderliggend beveiligingsbeleid/plan "beveiligingsnet 2001". Het onderstrepen van het belang dat qua beveiliging voldaan wordt aan de "wettelijke" eisen.

---

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2-1 VROM Slip van sector Grondgebied ivm brief ROA dd. 30-6-2004 inzake beleidskader sociale veiligheid OV. Conform advies.

Kennisnemen van het rapport beleidskader sociale veiligheid OV en het ROA berichten dat de gemeente Edam-Volendam vooralsnog geen op of aanmerkingen heeft maar dat bij het opstellen van het Beleidskader sociale veiligheid OV voor het ROA rekening gehouden moet worden met specifieke veiligheidsproblemen voor ROA noord omdat deze anders zijn dan de grootstedelijke problemen zoals in Amsterdam.
---

5. CULTUUR EN RECREATIE

5-1 IWZ Slip van sectie Beleid dd. 30-8-2004 inzake subsidies 2005. Conform advies.


1.De subsidies voor 2005 toe te kennen zoals staat aangegeven in bijlage 1;


2.Kennis te nemen van de bijzonderheden zoals vermeld in bijlage 2. Bibliotheken in overleg met portefeuillehouder. 5-2 INW Slip van sectie Beleid dd. 2-9-2004 inzake reacties op de Subsidienota en concept-verordening (herzien). Conform advies.

Akkoord te gaan met beantwoording van de reacties en voor te leggen aan de commissie Inwonerszaken op 5 oktober a.s. 5-3 INW Slip van afd. Inwonerszaken dd. 2-9-2004 inzake verlichting stadion FC Volendam. Meenemen in de onderhoudsplanning voor 2005 e.v. en het bestuur van de FC Volendam hiervan te berichten. Meerdere offertes vragen.
5-4 INW Slip van sectie Beleid dd. 2-9-2004 inzake Koepelconvenant herstructurering bibliotheekwerk. Conform advies.

De intentie uit te spreken dat in 2006/2007 de Gemeente Edam-Volendam deelneemt aan een regionale basisbibliotheek en alle ter beschikking staande middelen die van rijk en provincie kunnen worden aangevraagd hiervoor te benutten.
5-5 INW Actienota integraal ouderenbeleid

1. Het college stemt in met de inhoud van de actienota als uitgangspunt voor verdere besluitvorming.

2. Uitkomst pilot afwachten. Bij honorering op projectbasis voor 1 jaar in 2005 formatie bij afdeling Inwonerszaken. Financiëring uit pilotgelden.

3. Voor 2006 e.v. verdere ontwikkelingen o.a. W.M.O. afwachten. Nadere voorstellen.

4. Het college stemt in met de vervolgprocedrue.
---

8. RUIMTELIJKE ORDENING EN

VOLKSHUISVESTING

8-2 VROM Slip van afd. VROM d.d. 31-8-2004, inzake offertes stedenbouw-kundig ontwerp (verkavelingsplan) Zuidpolder-Oost. Conform advies. Opdracht verstrekken voor het vervaardigen van een stedenbouwkundig ontwerp (verkavelingsplan) en beeldkwaliteiten. 8-3 VROM Slip van afd. VROM d.d. 24-8-2004, inzake bouwkavels aan het Oorgat. Conform advies.


* In te stemmen met de verkoop door het HHNK van het terrein rondom de voormalige timmerwerkplaats aan het Oorgat, voor de bouw van twee woningen, onder voorwaarden die gesteld zijn in de bijgeleverde bijlage. Realisering van twee woningen dient middels een vrijstel-lingsprocedure art. 19, lid 1 te gebeuren.
* Aanvullend onderzoek vragen aan HHNK wanneer er daad-werkelijk gebouwd gaat worden.

* Instemmen met de brief aan het HHNK.

---

8. RUIMTELIJKE ORDENING EN

VOLKSHUISVESTING (vervolg)

8-4 IBZ/BO Slip van sectie BO d.d. 7-9-2004, n.a.v. advies bezwaarschriften-commissie, inzake bezwaarschrift ARAG rechtsbijstand, dwangsom dakkapel Mr. Mü hrenlaan 34. Conform advies.
1. Overeenkomstig het bijgevoegde advies van de bezwaar-schriftencommissie het bezwaarschrift van ARAG rechtsbij-stand ongegrond verklaren.

2. Overeenkomstig de bijgevoegde conceptbrief bezwaarde over uw besluit informeren.

8-5 IBZ/BO Slip van sectie BO d.d. 7-9-2004, n.a.v. advies bezwaarschriften-commissie, inzake bezwaarschriften tegen het voorbereidingsbe-sluit Zuidpolder-Oost. Conform advies. Overeenkomstig het bijgevoegde advies van de bezwaar-schriftencommissie de raad voorstellen de bezwaarschriften niet-ontvankelijk, respectievelijk ongegrond verklaren.
8-6 VROM Slip van sectie RO d.d. 25-8-2004, inzake verzoek verklaring van geen bezwaar. Conform advies.

Verzoek tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tot het starten en landen van een schermvlieger afwijzen wegens strijdigheid van het bestemmingsplan. Akkoord gaan met bijgaande conceptbrief aan verzoeker.
8-7 VROM Slip van afd. VROM d.d. 3-9-2004, inzake toekenning indicatieve ISV-subsidie voor het tweede tijdvak 2005-2009. Conform advies.

Ter kennisname.
8-9 VROM Slip van sectie RO d.d. 1-9-2004, inzake aanbod overdracht grond om-niet nabij Kap. Ruiterstraat/Dr. Weverstraat; Woningbouwvere-niging De Vooruitgang. Conform advies.

Het aanbod van de woningbouwvereniging aannemen en de grondstrook voor é én euro aan ons laten overdragen.

---