Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Contactpersoon

-
Datum
23 september 2004
Ons kenmerk
DGP/WV/U.04.03357
Doorkiesnummer

-
Bijlage(n)

-
Uw kenmerk
2030420450
Onderwerp
Kamervragen

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op vragen van het lid Gerkens over zebrapaden.


1. Wat is uw mening over het afschaffen van alle zebrapaden in de gemeente

Eemsmond?


2. Deelt u de mening van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers-veiligheid (SWOV) dat om zebrapaden veiliger te maken op de wegvakken

plateaus en boven de oversteekplaatsen duidelijk verlichte borden geplaatst moeten worden? Zo ja, bent u bereid dit te bevorderen? Zo neen, waarom niet?


3. Deelt u de mening van SWOV dat gemeenten er goed aan zouden doen eenheid te creëren in de uitvoering van de zebrapaden? Zo ja, hoe gaat u dit bereiken? Zo neen, waarom niet?


1-3. De gestelde vragen hebben betrekking op het zogenaamde onderliggend

wegennet. Dit wordt beheerd door de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Ik heb hier geen zeggenschap over. Dat wil ik ook niet. Zoals bekend krijgen de wegbeheerders op dit moment een bijdrage voor verkeersveiligheid via de Interimregeling Duurzaam Veilig. Vanaf 2005 wordt die bijdrage verstrekt via de brede doeluitkering verkeer en vervoer. Daarmee zijn de wegbeheerders naast inhoudelijk ook financieel zelf verantwoordelijk voor hun eigen wegennet. Ik heb overigens begrepen dat de gemeente, na druk van de gemeenteraad,

besloten heeft om af te zien van de opheffing van zebrapaden (Binnenlands

Bestuur, 6 september 2004).

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Karla Peijs

-----------------------
Metro, 31 augustus 2004


-----------------------
Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG


---- --