Gezondheidsraad

Persbericht

Dacarbazine (Commentaar tot 20 december 2004)

Openbare conceptrapporten over beroepsmatige blootstelling aan drie kankerverwekkende stoffen

De Gezondheidsraad heeft vandaag vier conceptrapporten openbaar gemaakt, waarin de Commissie WGD van de raad de gezondheidsrisicos analyseert van blootstelling aan de volgende kankerverwekkende stoffen: cisplatine, dacarbazine, 4-chloro-o-fenyleendiamine en 2-nitronaftaleen. De beschouwingen van de commissie monden, per stof, uit in berekeningen van de kansen op kanker wanneer mensen op hun werk aan deze stoffen worden blootgesteld.
De rapporten zijn voor commentaar aangeboden aan de Subcommissie MAC-waarden van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op de conceptrapporten. De commentaartermijn loopt tot 20 december 2004.
De definitieve rapporten zullen worden aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die ze zal betrekken bij het vaststellen van wettelijke grenswaarden.

Nadere inlichtingen over de inhoud ervan geeft mevrouw dr JM Rijnkels, telefoon 070 340 6631, e-mail jolanda.rijnkels@gr.nl. 23 september 2004