Partij van de Arbeid


Stafdienst Voorlichting telefoonnummer 070-3183040


Den Haag, 23 september 2004


Vragen van het lid Smits (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


over bijkomende kosten opgelegd door zorginstellingen bovenop de AWBZ-bijdrage


* Bent u op de hoogte van het feit dat steeds meer AWBZ-instellingen extra kosten (zoals waskosten, kapper en andere verzorgingskosten), naast de AWBZ eigen bijdragen, bij bewoners in rekening brengen voor tal van diensten die al dan niet door de bewoners worden afgenomen?


* Vindt u het redelijk dat bewoners van AWBZ-instellingen die na afdracht van hun eigen bijdrage voor de AWBZ een zeer beperkt budget overhouden, ook extra bijdrage moeten betalen via omslagregelingen voor diensten die zij niet ontvangen of die eigenlijk tot de normale verpleegkosten horen?


* Is het u bekend dat er voor bijvoorbeeld waskosten, koffie, thee en persoonlijke verzorging (zoals haar en nagels knippen) in instellingen zeer verschillende bedragen worden berekend als resultaat van onderhandelingen tussen cliëntenraden en directies?


* Is het niet handiger als u een dwingend lijstje maakt waarin u uitgaat van NIBUD-normen (bijvoorbeeld niet meer dan ¤ 108,00 per jaar voor waskosten) en dat rondstuurt naar cliëntenraden en directies?


* Kan het zijn dat zorginstellingen hoge kosten in rekening brengen voor verzorging, omdat ze zich genoodzaakt zien om extra inkomsten aan te boren die hen compenseren voor de efficiencykortingen die door dit kabinet zijn opgelegd?