Gemeente Haarlem


23 september 2004
Rekenkamercommissie

251/2004
Gemeente Haarlem, Rekenkamercommissie

Persbericht


Grote projecten in Haarlem onderzocht door Rekenkamercommissie

Aansturing grote projecten gemeente Haarlem onvoldoende

De Rekenkamercommissie heeft een evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar grote fysieke projecten in Haarlem. Aanleiding voor het onderzoek vormde de constatering dat de Raad vaak wordt geconfronteerd met overschrijdingen en vertragingen bij grote projecten. Behalve naar het algemene gemeentelijk beleid, is gekeken naar drie afzonderlijke projecten: het multifunctionele project Appelaar
(in uitvoering), het culturele project Toneelschuur (afgerond), en het woningbouwproject Thorbeckekwartier (deels afgerond).


Omvang overschrijdingen niet te achterhalen
De omvang van overschrijdingen in tijd en in geld kon in het onderzoek niet worden vastgesteld. Informatie over de realisatie van projecten ten opzichte van de oorspronkelijke budgetten ontbreekt. Ook zijn er geen prognoses van de nog te verwachten kosten tot aan het einde van een project. Er is alleen inzicht in de uitputting van kredieten. Eventuele tegenvallers worden hierdoor pas in een laat stadium duidelijk, wanneer sturing door College en Raad niet meer goed \
mogelijk is.

Oorzaken overschrijdingen
De oorzaken van de overschrijdingen bij de drie geselecteerde projecten zijn divers: planwijzigingen (Appelaar), loon- en prijspeilstijgingen (door vertragingen), gebrek aan maatschappelijk draagvlak (Appelaar), grondvervuiling (Appelaar en Thorbeckekwartier), onvoldoende voorbereiding en coördinatie (Toneelschuur en Thorbeckekwartier), onvoldoende ervaring en bevoegdheden projectleider
(alle projecten).

Totaaloordeel huidige situatie onvoldoende
De huidige uitvoering van grote projecten wordt als onvoldoende beoordeeld. Met name de financiële verantwoording blijft in gebreke. Ook ontbreken expliciete analyses van interne en externe risico's. Positieve ontwikkleingen zijn het aanwijzen van een coördinerend wethouder, het opzetten van het Projectmanagementbureau, en het versterken van de rol van de projectleider.
Recent vastgelegde procedures geven in opzet voldoende mogelijkheden voor verbetering van de aansturing.

Kans op vertragingen en budgetoverschrijdingen blijft bestaan
De aanbevelingen bij het onderzoek zijn gericht op het verminderen van de kans op toekomstige vertragingen en budgetoverschrijdingen. De Rekenkamercommissie beveelt aan de financiële basisinformatie met prioriteit op orde te brengen. Daarnaast is structureel aandacht nodig voor risicoanalyse en het creëren en behouden van maatschappelijk draagvlak. En de Raad moet over grote projecten zowel inhoudelijk als financieel veel beter geïnformeerd worden.

Op 30 september vergadert de commissie Stedelijke Ontwikkeling over de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek en op 13 oktober volgt de behandeling in de Raad.


De Rekenkamercommissie is een commissie van de Haarlemse gemeenteraad.
De commissie bestaat uit 9 raadsleden en heeft zelfstandige onderzoeksbevoegdheden. Ze onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid doelmatig met dat budget heeft uitgevoerd en de beoogde doelen heeft bereikt. Daarnaast kijkt de Rekenkamercommissie ook naar de rechtmatigheid van de uitgaven van de gemeente.

Elsbeth van Dam
023-5113129
023-5113440
evdam@haarlem.nl

---- --