Verbond van Verzekeraars

Herstel resultaat schade- en zorgverzekeraars zet door

Het resultaat* van schade- en zorgverzekeraars herstelt dit jaar verder. In 2003 hielden verzekeraars van iedere euro nog 5 cent over, in 2004 zal dat 7 eurocent zijn. Dat is althans de verwachting van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) op basis van halfjaarcijfers. De resultaatstijging is toe te schrijven aan een daling in de schadelast en de toegenomen aandacht voor kostenbeheersing.

Resultaten Schade
Het resultaat van schadeverzekeraars is jarenlang negatief geweest, maar krabbelt langzaam op. Het resultaat van de branche Motor stijgt met 1 procentpunt als gevolg van een lagere schadefrequentie. Bij Brand is een stijging te verwachten van 4 procentpunt, met als belangrijkste oorzaak de veel lagere schadelast van grote branden in de eerste helft van dit jaar. De premieomzet in beide branches stijgt weliswaar licht, maar gecorrigeerd voor inflatie, de groei van het aantal motorvoertuigen, woningen en bedrijven is er sprake van een daling.
De toegenomen aandacht voor preventie heeft een gunstige invloed op de schadelast. In de branche Transport is de verwachte resultaatstijging 6 procentpunt. Het CVS schrijft dat toe aan de relatief weinig grote schaden en een forse kostenreductie die in de branche is ingezet. In de branchegroep Overige verzekeringen (onder meer Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Reis) blijft het resultaat stabiel op 2% van de verdiende premie. Bij Aansprakelijkheid, het grootste onderdeel binnen Overige verzekeringen, stijgt het resultaat vóór herverzekering, doordat er minder grote claims zijn geweest bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven. Daarnaast zijn de toevoegingen aan de schadereserves lager dan in voorgaande jaren. Het resultaat van Aansprakelijkheid ná herverzekering blijft echter negatief, door de gestegen herverzekeringskosten.

Resultaten Zorg
Voor de branche Zorg verwacht het CVS een stijging in het resultaat van 6% in 2003 naar 8% van de verdiende premie in 2004. Ook hier is de resultaatverbetering toe te schrijven aan lagere schade- en kostenpercentages. De afgenomen schadelast wordt veroorzaakt door een verlaging van de tarieven van specialisten en de kosten van geneesmiddelen en een daling van de WAO-instroom en het ziekteverzuim. Vooral de particuliere ziektekostenverzekeraars dragen bij aan de reductie van het percentage bedrijfskosten.

premievolume resultaat na rente en na herverzekering (% verdiende premie)

---

---

stijging t.o.v. 2003

prognose 2004

2003

2002

2001

2000
---

Totaal


---


---


---


---


---


---
Motor


---


---


---


---


---


-1 Brand


---

10


---


-1


---


---
Transport


---

13


---


---


---


-1 Overig


---


---


---


---


---


---
Zorg

10


---


---


---


---


-1
---


* Het resultaat betreft het technisch resultaat, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie, behaald in het binnenlands bedrijf, na rente en na herverzekering, maar voor afdracht van vennootschapsbelasting. De prognose is gebaseerd op de halfjaarcijfers van de in Nederland actieve schade- en zorgverzekeraars. Het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2004 zou kunnen afwijken door onvoorspelbare ontwikkelingen (zoals forse stormen of grote branden) in de tweede helft van het jaar.

Den Haag, 23 september 2004

---

Dit persbericht is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.