GroenLinks Tweede-Kamerfractie 23 september 2004 13:44 GroenLinks


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GroenLinks wil opheldering over boekhouding gemeenten

(23 september 2004)

Kamervraag

Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Minister van Financiën


1. Heeft u kennisgenomen van het artikel in de Volkskrant 'Accountants schrikken van jaarrekeningen gemeenten'?


2. Kunt u aangegeven waarom in de meeste gemeenten de Jaarrekening over 2004 niet zal worden goedgekeurd?


3. Kunt u aangegeven wat uw plan is om tot verbetering te komen?


4. Moet deze misstand gezien worden als enkel een tekortkoming bij veel gemeenten of speelt hier ook de jarenlang voortdurende gedoogcultuur met slecht toezicht vanuit het Rijk een rol, mede veroorzaakt wordt door ingewikkelde begrotingsvoorschriften vanuit het Rijk?


5. Kunt u aangegeven waarom bij veel gemeenten de resultatenrekening en de vermogenswijzigingen niet op elkaar aansluiten (zelfs honderden miljoenen afwijken), terwijl de rekening wél alle baten en lasten moet weergeven?


6. Kunt u aangegeven of het kabinet het nuttig acht dat er een pendant voor de Ondernemerskamer komt die serieus wil kijken naar kritiek die de ontvangers van de jaarrekeningen (volksvertegenwoordigers en burgers) hebben?


7. Wat is uw oordeel over het artikel van Hans Blokland over de nieuwe boekhoudkundige regelgeving voor lagere overheden (BBV) (in Overheidsmanagement 3/2004)?


8. Kunt u kort en krachtig beargumenteren waarom de 'eigenheid van gemeenten en provincies' zo'n belangrijke rol speelt in de BBV waardoor er mogelijkheden zijn geschapen om af te wijken van de gangbare regels voor verslaggeving?


9. Deelt u de mening van Blokland dat een onjuiste motivering van de regels kan leiden tot maatschappelijk onwenselijke uitspraken?


10. Bent U inmiddels van mening dat de 'eigenheid van gemeenten' een minder grote rol zou moeten spelen bij de voor lokale overheden geldende regels, dan wel dat de argumentering bij de BBV aanpassing behoeft?


11. Kunt U aangeven of het op termijn wenselijk is dat de verschillende overheidslagen (gemeenten en Rijk) eenzelfde begrotingssystematiek (baten-lasten danwel inkomsten-uitgaven) hanteren, met hierbij in het achterhoofd de late inzichten in verslechterde EMU-saldi van lagere overheden en de inmiddels imposante administratieve lastenverplichting van lokale overheden richting CBS?


12. Bent U bekend met de uitspraak van de Raad van State van 6 mei jl. dat het Besluit van de gemeente Haaksbergen inzake het bestemmingsplan 'Markt Passage' moet worden vernietigd?


13. Is het juist dat vooral dit onderwerp ervoor heeft gezorgd dat u ruim anderhalve jaar heeft gewacht met het besluit om de betreffende jaarrekeningen van de gemeente al dan niet tot voordragen voor vernietiging door de Kroon over te gaan?


14. En is het juist dat u drie weken voor dit besluit heeft besloten om niet tot vernietiging van de jaarrekeningen van Haaksbergen over te gaan?


15. Was u bekend met de aangespannen procedure bij de Raad van State?


16. Overweegt u alsnog terug te komen op uw beslissing?


17. Meent u dat vernietigverklaring een goed signaal zou zijn voor het College en Gemeenteraad om zorgvuldiger te zijn met het nemen van financieel omvangrijke besluiten?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -