Gemeente Den Helder

23-09-2004
Openbare kennisgevingen week 39

Bouwzaken

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Wezenstraat 9, voor het uitbreiden van de woning op de 1e verdieping (ontvangen 9 september 2004);

-Het Nieuwe Diep/Paleiskade, voor het plaatsen van een terreinafscheiding (ontvangen 13 september 2004);
-Kruiszwin 5725, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 13 september 2004);

-Schoolweg 72B, voor het uitbreiden van het garagebedrijf en het plaatsen van auto-wasboxen (ontvangen 13 september 2004);
-Wierbalg 1502, voor het plaatsen van een erfafscheiding bij de woning (ontvangen 14 september 2004);

-Ravelijnweg 10, voor het aanbrengen van merkzuilen in het huidige Tinq benzineverkooppunt (ontvangen 14 september 2004);
-Huisduinerweg 3a, voor het plaatsen van een opslagsilo bij het Gemini-ziekenhuis (ontvangen 14 september 2004). Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en liggen mogelijk om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een afspraak met het team Vergunningen van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, telefoon (0223) 678623.

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-Veerhaventerrein, voor het vernieuwen en veranderen van de TESO verkooplocatie (verzenddatum 9 september 2004);
-Loodsgracht 22-23, voor het vernieuwen van de voorgevel van het bedrijfspand met bovenwoning (verzenddatum 9 september 2004);
-Parkstraat 20aa, voor het bouwen van een woning (verzenddatum 31 augustus 2004).
Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop de beslissing is toegezonden aan de aanvrager bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Doet u dit tijdig dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor:
-Koningdwarsstraat 31-31a en Koningstraat 50, voor het afbreken van een woning en een café/restaurant met bovenwoning;
-Vogelzand 4102, voor het verwijderen van het dakgedeelte van de fietsenstalling bij het schoolgebouw;

-Koningstraat 67/69, voor het afbreken van het bedrijfspand.

Milieuzaken

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning volgens de Wet milieubeheer te verlenen aan de volgende bedrijven:
-Bristow, Luchthavenweg 20. Het gaat om een revisievergunning (artikel 8.4) voor een
hangar voor stalling en onderhoud van helikopters aan de Luchthavenweg 20
(kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 12090);
-GDF Production BV, Industrieweg 35. Het gaat om een revisievergunning (artikel 8.4)
voor de op- en overslag van offshore materialen aan de Industrieweg 35

(kadastraal bekend gemeente Den Helder sectie K, nummer 1891). De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf
23 september 2004 tot 22 oktober 2004 ter inzage bij Klantenservice Publiekszaken in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 op werkdagen tussen 08.00 en 14.00 uur, en bij de Openbare Bibliotheek op het Bernhardplein 76 tijdens openingsuren.
U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 22 oktober 2004 schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt voor 22 oktober 2004 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, telefoon (0223) 678627.
Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. N. van Koningsbruggen, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0223) 678627.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben, onder het stellen van 49 voorschriften ter bescherming van het milieu, een vergunning verleend zoals bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer aan het Gemini ziekenhuis, voor het plaatsen van een silo voor de opslag van vloeibare kooldioxide op het adres Huisduinerweg 3a (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, nummer 9194).
De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 5 november 2004 in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, op werkdagen tijdens openingstijden en bij de Openbare Bibliotheek op het Bernhardplein 76 tijdens openingstijden.
Volgens artikel 20.1, in verband met artikel 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot 5 november 2004 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De beschikking wordt na afloop van de hiervoor genoemde termijn van kracht, tenzij

- het oprichten of veranderen van de inrichting ook is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet; de vergunning wordt dan pas van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend;
- voor die tijd beroep is ingesteld en een schriftelijk verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet u in tweevoud verzenden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet u richten aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Kapvergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben verzoeken om een kapvergunning ontvangen voor:

- achter Ceramstraat 49 (op braakliggend terrein), voor het kappen van acht populieren;

- Brakkeveldweg 28, voor het kappen van een perenboom achter de woning;

- P. Blankmanstraat ter hoogte van nummer 228, voor het kappen van twee essen voor de woning;

- P. Slothplantsoen ter hoogte van nummer 4, voor het kappen van drie elzen voor de woning;

- Kofstraat 2, voor het kappen van twee populieren achter de woning;
- Baljuwstraat 72, voor het kappen van een berk achter de woning;
- A. de Grootstraat 25, voor het kappen van een den voor de woning;
- Doorzwin 3221, voor het kappen van een conifeer achter de woning. Zienswijzen over de vergunningaanvragen kunt u schriftelijk voor vrijdag 1 oktober 2004 indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Kapvergunningaanvragen Groot onderhoud 2004-2005 Aanvragen voor een kapvergunning vanwege het groot onderhoud 2004-2005 vindt u op de pagina over het groot onderhoud.

Verleende kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben kapvergunningen verleend voor:
- Mr. J. de Vriesstraat 18, voor het kappen van een esdoorn naast de woning;

- Noordzeestraat 36, voor het kappen van een esdoorn naast de woning;
- Goverstraat 13, voor het kappen van een wilg achter de woning
- Lijsterbesstraat 21, voor het kappen van een populier achter de woning.
Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot zes weken na het publiceren van deze vergunning indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wilt u de stukken inzien, maak dan een afspraak met de heer P. van Wessel van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, telefoon (0223) 678632.

Verkeerszaken

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd op het wegdek van de Kanostraat tegenover nummer 75-77. De plaats grenst aan de achterzijde van Kanostraat 26.
Een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met daaronder het kenteken van het te parkeren voertuig.
Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 4 november 2004 schriftelijke indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.
De stukken liggen tot 28 oktober 2004 ter inzage in de hal van het stadhuis aan de Drs. Bijlweg 20, op werkdagen tijdens openingstijden.

DEN HELDER, 23 september 2004
drs. J.M. Staatsen, burgemeester
A.J. van den Berg, loco secretaris