Partij van de Arbeid


Stafdienst Voorlichting telefoonnummer 070-3183040


Den Haag, 23 september 2004


Vragen van de leden Timmermans en Crone (beiden PvdA) aan de minister van Financiën, de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken


over betrouwbare Europese statistische cijfers


* Kent u het bericht over het Griekse begrotingstekort dat sinds 2000 structureel (dus niet eenmalig door de Olympische Spelen) veel groter blijkt dan gedacht?


* Bent u het eens met de voorzitter van de ECB dat we er op moeten kunnen vertrouwen dat statistieken relevant en nauwkeurig zijn ?


* Herinnert u zich de door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarin de regering gevraagd wordt zich in te zetten voor de totstandkoming van een betrouwbaar en onafhankelijk Europees «CBS» dat daadwerkelijk in staat gesteld wordt volstrekt vergelijkbare statistische overzichten te verschaffen?


* Wat heeft de regering sinds het aannemen van de motie ondernomen om het beschikbaar komen van betrouwbare, onafhankelijke en volstrekt vergelijkbare Europese statistische informatie dichterbij te brengen, mede vanwege het belang dat gehecht wordt aan het Groei- en Stabiliteitspact?


* Kunt u aangeven op welke onderdeel van het grondwettelijk verdrag u doelt met de tekst Is bereikt in IGC resultaat over de motie Timmermans c.s. in de ontwerp begroting 2005 (pagina 1 van bijlage 2)?


* Bent u bereid om er, gezien de informatie over het Griekse begrotingstekort die nu naar buiten komt, bij de Europese Commissie op aan te dringen om nog voor het eind van dit jaar maatregelen te treffen die het verzamelen van betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkbare statistische informatie mogelijk maken?


Volkskrant, 23 september 2004, Grieks begrotingstekort veel groter dan gedacht


Motie Timmermans c.s., 2 oktober 2003, 29201, nr 4