Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Persbericht, 23-9-2004

Acht ziekenhuizen starten Sneller Beter

ZonMw heeft op 23 september 2004 bekend gemaakt welke acht ziekenhuizen als eersten mee gaan doen aan het project `Sneller Beter pijler 3'. Het zijn: Atrium medisch centrum (Heerlen), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), Meander Medisch Centrum (Amersfoort), St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg), TweeSteden ziekenhuis (Tilburg), VU medisch centrum (Amsterdam), Westfries Gasthuis (Hoorn).

Doelstelling en methode
Deze acht ziekenhuizen gaan vanaf 1 oktober, onder begeleiding van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, het iBMG (instituut Beleid & Management Gezondheidszorg) en de Orde van Medisch Specialisten, kwaliteitsverbeteringen doorvoeren op de gebieden patiëntenlogistiek en patiëntenveiligheid, onder meer door de toepassing van de methoden Doorbraak en procesherinrichting. Zo moet de toegangstijd tot de poliklinieken minder dan een week worden; de doorstroomtijden verminderen met 40-90%; de ligduur met 30% en moet de productiviteit van de OK toenemen met 30%. Verder wil men blame free reporting systemen invoeren, het aantal medicatiefouten en postoperatieve wondinfecties met 50% verminderen en tot slot het percentage decubitus terugbrengen tot 5%. Om dit mogelijk te maken richt de aandacht zich ook op leiderschap en organisatieontwikkeling. De resultaten moeten zich na de projectperiode binnen en buiten de ziekenhuizen verspreiden.

Selectiecriteria en voorwaarden
De acht ziekenhuizen zijn geselecteerd uit 31 enthousiaste aanmeldingen. De selectie was uitgebreid en noodzakelijkerwijs streng: er kunnen er dit jaar slechts acht meedoen. Enkele selectiecriteria: het ziekenhuis heeft reeds aantoonbare en succesvolle ervaring met het uitvoeren van (multidisciplinaire) verbetertrajecten; er is een breed draagvlak voor deelname op verschillende niveaus; het is voor het ziekenhuis mogelijk om voldoende menskracht in te zetten; de invoering van de DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) systematiek verloopt volgens schema. Naast deze selectiecriteria waren voorwaarden voor deelname geformuleerd. Enkele hiervan: de activiteiten in het kader van Sneller Beter pijler 3 worden uitgevoerd met de patiënt als belangrijke partner; de geleerde lessen worden niet alleen in- maar ook extern gedeeld; halfjaarlijkse evaluaties laten plaatsvinden. Volgend jaar starten opnieuw acht ziekenhuizen; het jaar daarop nog eens acht. Deze 24 ziekenhuizen vormen samen 20% van het totale aantal ziekenhuizen in Nederland. De resultaten in deze ziekenhuizen worden vervolgens normgevend voor alle overige ziekenhuizen.

Sneller Beter Pijler 3
Sneller Beter pijler 3 wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van ZonMw en kent drie onderdelen. De kwaliteitsverbeterprojecten in de ziekenhuizen vormen onderdeel 1. Het tweede onderdeel is een evaluatieonderzoek naar de resultaten en de effecten van deze `versnelde invoering van goede praktijkvoorbeelden' op langere termijn. Het derde onderdeel bestaat uit het plan voor de realisering van dezelfde kwaliteitsverbeteringen in de overige 80% van de ziekenhuizen in Nederland.

Sneller Beter
Het overkoepelende VWS-programma Sneller Beter kent nog twee andere pijlers: Sneller Beter pijler 1 en 2. Sneller Beter pijler 1 bestaat uit een benchmarkproject voor ziekenhuizen en de eerstelijn; Sneller Beter pijler 2 richt zich op de ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg.

* Voor meer informatie over het programma Sneller Beter 3: ZonMw, Jacqueline Pleiter, programmasecretaris, 070 349 5275, pleiter@zonmw.nl of www.zonmw.nl

* Voor meer informatie over de uitvoering van het eerste onderdeel van Sneller Beter 3, de versnelde invoering van goede praktijkvoorbeelden in 20% van de ziekenhuizen: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, Wim Schellekens, directeur, 030 284 39 01, w.schellekens@cbo.nl of www.cbo.nl
* Voor meer informatie over het programma Sneller Beter: Ministerie van VWS, Pieter Idenburg, persvoorlichter, 070 340 5072, p.idenburg@minvws.nl of www.snellerbeter.nl