Partij van de Arbeid


Stafdienst Voorlichting telefoonnummer 070-3183040


Den Haag, 23 september 2004


Vragen van het lid Dijsselbloem (PvdA) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie


over huwelijksmigranten in België


* Kent u het bericht Allochtoon naar België voor gezinshereniging ?


* Is het u bekend dat steeds meer allochtonen met de Nederlandse nationaliteit de regels voor gezinshereniging ontwijken door zich (tijdelijk) elders in de Europese Unie te vestigen?


* Is het juist dat ook steeds meer autochtone Nederlanders die willen trouwen met een partner uit een derde land, gedwongen worden zich in een ander EU-land te vestigen?


* Hoeveel Nederlanders dienden de afgelopen jaren bij de Belgische en Duitse dienst Vreemdelingenzaken verzoeken in om een bloedverwant of partner uit een derde land te laten overkomen?


* Wat is de reden dat Nederlanders het land uit moeten om zich te kunnen herenigen met familie of partner?


* Hoe voorkomt u dat met de door het kabinet voorgenomen extra aanscherpingen, zoals de hogere inkomenseis en de hogere leeftijdseis, nog veel meer Nederlanders zich gedwongen voelen elders in de EU te gaan wonen?


* Is het juist dat volgens Europese afspraken lidstaten een verblijfsvergunning moeten geven aan de partners van onderdanen van andere lidstaten die zich bij hen vestigen, zelfs als deze partner in Nederland illegaal verbleef?


* Bevestigt dit bericht niet de stelling dat een gezinsherenigingbeleid gericht op ontmoediging van huwelijksmigratie dat veel strenger is dan dat in ons omringende landen, gedoemd is te mislukken, omdat Nederlanders vrij zijn zich te vestiging in andere EU-landen?


Telegraaf donderdag 23 september 2004