Partij van de Arbeid


Stafdienst Voorlichting telefoonnummer 070-3183040


Den Haag, 23 september 2004


Vragen van het lid Crone (PvdA) aan de minister van Financiën


over schending van het bankgeheim door Interpay


* Bent u bekend met de berichtgeving over Interpay, dat als monopolist verantwoordelijk is voor het Nederlandse betalingsverkeer?


* Is het bankgeheim geschonden?


* Heeft Interpay toegang tot alle bankgegevens en heeft het bedrijf daar misbruik van gemaakt door adresinformatie voor commerciële doeleinden te gebruiken?


* Is het juist dat vooral liefdadigheidsinstellingen gebruik maken van de mogelijkheid om adresinformatie te kopen? Is het juist dat de prijs 4 cent per adres bedraagt? Zijn er ook andere kopers van deze informatie en welke zijn dat?


* In hoeverre is de Wet Bescherming Persoonsgegevens overtreden en welke maatregelen gaat u nemen?


* In hoeverre kan het College Bescherming Persoonsgegevens bindende aanwijzingen geven en boetes opleggen? Welke sancties staan er op overtreding van de WPB?


* Waarom worden gedragscodes ten aanzien van persoonsgegevens, en alle wijzigingen daarvan, niet per definitie ter goedkeuring voorgelegd aan het CPB? In hoeverre zijn deze gedragscodes bindend in een sector?


Teletekst, 23 september 2004