Gemeente Delfzijl

Persbericht

23-09-2004
Enquête afvalinzameling onder inwoners en sorteeranalyse afval Gemeente Delfzijl gaat afvalinzameling analyseren

INFORMATIE

De gemeenten Appingedam en Delfzijl willen meer inzicht krijgen in de wijze van afvalinzameling van haar inwoners om het toekomstige afvalbeleid te kunnen bepalen.
Daarom zal het adviesbureau CREM in opdracht van de beide gemeenten in de weken 40 en 41 telefonisch de mening van bewoners van de gemeenten Appingedam en Delfzijl vragen over afvalinzameling. Ook wordt het huishoudelijk restafval aan de hand van een sorteerproef geanalyseerd. Hierbij wordt een bepaalde selectie gemaakt van het ingezamelde huishoudelijk afval, die representatief is voor het afval dat in de gemeenten vrij komt. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête en de sorteerproeven kan door middel van een plan van aanpak worden bepaald welke maatregelen kunnen worden genomen om te komen tot het reduceren van de diverse huishoudelijke afvalstromen. Dit uit belang voor het milieu en vermindering van de kosten.

Het ministerie van VROM verleent samenwerkingsverbanden en gemeenten subsidie, die in het kader van preventie en verdere verbetering van het gescheiden inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, inspanningen verrichten ter bevordering hiervan. Het ministerie wil met deze regeling de gemeente en samen-werkingsgebieden stimuleren maatregelen te laten nemen, die gericht zijn op het verhogen van het niveau van afvalscheiding en afvalpreventie van huis- houdelijk afval van burgers.