Gemeente Den Helder

23-09-2004 Cape Holland Willemsoord zet eerste stap in m.e.r.-procedure

Wat is het; waar gaat het over en wat houdt het voor u in?

De transformatie van onze Oude Rijkswerf Willemsoord in het nautisch themapark, Cape Holland Willemsoord, heeft ook gevolgen voor het milieu. Daarom heeft initiatiefnemer Willemsoord B.V. in opdracht van de gemeente- een half jaar geleden de m.e.r.-procedure in gang gezet. De eerste stap in deze procedure is het maken van een startnotitie. Hierin staan de verwachte effecten op het milieu beschreven en de manier waarop Willemsoord B.V. dit wil onderzoeken. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens opgenomen in een milieueffectrapport, het MER. Hierin zijn ook opmerkingen van onafhankelijke deskundigen, college van Burgemeester en wethouders en van u, inwoners van Den Helder, verwerkt. De startnotitie is inmiddels afgerond en op dinsdag 28 september a.s. neemt wethouder Eljo Vos-Brandjes die officieel in ontvangst.
MER en m.e.r., duizelt het u al? Hoe zit het nu in elkaar en welke rol is er voor u weggelegd?

Wat is een milieueffectrapportage?
Een milieueffectrapportage is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Een m.e.r. vloeit voort uit de wet Milieubeheer en wordt gebruikt bij activiteiten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Zo is een m.e.r. onder meer verplicht bij de bouw van olieraffinaderijen, de aanleg van auto(snel)wegen en pijpleidingen voor gas of olie en (stuw)dammen. Op gemeentelijk niveau kom je deze procedure ook tegen. De gemeente is namelijk verplicht een m.e.r. te laten uitvoeren voordat de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt die het mogelijk maakt een grootschalige recreatieve voorziening op te richten die meer dan 500.000 bezoekers zal trekken. Dit laatste is nu in Den Helder het geval met de planvorming rond de voormalige Rijkswerf Willemsoord. Cape Holland is zonder twijfel zon zogenaamde grootschalige recreatieve voorziening. En dus is een m.e.r.-procedure noodzakelijk.

Hoe zit de procedure in elkaar?
Een m.e.r.-procedure bestaat uit de volgende stappen:
1.startnotitie: de initiatiefnemer, Willemsoord B.V., stelt de startnotitie op. Dit document bevat de basisgegevens van het project. Nadat de gemeente (als bevoegd gezag) de startnotitie publiceert, begint de procedure.

2. inspraak en advisering: er is meestal 4 weken gelegenheid tot inspraak. Inspraak staat open voor iedereen. Deze inspraak en advisering moet gaan over de gewenste richtlijnen voor de inhoud van het milieueffectrapport. Een belangrijk element is het advies over de richtlijnen van de Commissie voor de milieueffectrapportage ( een landelijke commissie, samengesteld uit willekeurig gekozen en onafhankelijke deskundigen).

3. richtlijnen: binnen 13 weken na de publicatie van de startnotitie stelt de gemeente de richtlijnen vast. Die geven aan welke onderwerpen de initiatiefnemer (nog) moet onderzoeken.

4. milieueffectrapport (MER): Willemsoord B.V. is verantwoordelijk voor het opstellen van het rapport. Het opstellen is niet aan een termijn gebonden. Als het milieueffectrapport klaar is, zendt Willemsoord B.V. het met de aanvraag voor het besluit naar de gemeente.

5. aanvaardbaarheidsbeoordeling: na indiening van het milieueffectrapport beoordeelt de gemeente binnen 6 weken of het milieueffectrapport voldoet aan de richtlijnen (de gewenste inhoud) en de wettelijke eisen. De gemeente kijkt tevens of de aanvraag in behandeling kan worden genomen.

6. Inspraak, advisering en hoorzitting: Zodra de gemeente de aanvaardbaarheidsbeoordeling heeft uitgesproken wordt het milieueffectrapport gepubliceerd en kan iedereen opmerkingen maken en bedenkingen indienen tegen de aanvraag of het ontwerpbesluit. Dat moet in principe binnen 4 weken gebeuren.

7. toetsing door de Commissie voor de milieu-effectrapportage: na afloop van de inspraak brengt de Commissie voor de milieu-effectrapportage binnen 5 weken advies uit over de volledigheid en de kwaliteit van het milieueffectrapport. Zij kijkt daarbij ook naar de binnengekomen opmerkingen en adviezen.

8. besluit: de gemeente neemt het besluit over het project. Het houdt daarbij rekening met de gevolgen voor het milieu en de binnengekomen reacties en adviezen. De gemeente motiveert in het besluit wat er met de resultaten van het milieu-effectrapport is gedaan en stelt vast wat en wanneer geëvalueerd moet worden. De regelingen van bezwaar en beroep vloeien voort uit de regeling van het besluit.
9. evaluatie: de gemeente evalueert met medewerking van Willemsoord B.V. de werkelijk optredende milieugevolgen zoals bepaald in de evaluatieparagraaf van het genomen besluit. De gemeente neemt zonodig aanvullende maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken.

Wat kunt u doen?
De startnotitie is gereed. Hoewel die is opgesteld door deskundigen, kunt ook u natuurlijk zeggen wat u van het initiatief vindt of aangeven welke problemen u verwacht voor het milieu. Misschien heeft u een punt waaraan wij nog niet hebben gedacht. Misschien wilt u gewoon uw mening kwijt. Het kan allemaal. Op vrijdag 1 oktober 2004 start de officiële inspraakprocedure. Vanaf die dag ligt de startnotitie voor u ter inzage onder meer in het stadhuis en bij de bibliotheek aan het Julianaplein. In diezelfde oktobermaand organiseert de gemeente een inspraakbijeenkomst. Hier kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen. Willemsoord B.V., geeft dan een toelichting. Uiteraard kunt u ook altijd schriftelijk reageren. In het Helderse Weekblad van 30 september a.s. volgt hierover nog uitgebreide informatie.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten of heeft u vragen over de procedure? Dan kunt u contact opnemen met de heer H. Streunding van de gemeente, tel. (0223) 67 86 11, e-mail info@denhelder.nl. Of kijk op vanaf woensdag op deze site voor de startnotitie. U kunt ook terecht op de website van het ministerie van VROM, www.vrom.nl (via het alfabetisch overzicht kunt u Mer aanklikken en volgt uitgebreide informatie).