CNV PUBLIEKE ZAAK

Kwaliteit van de arbeid centraal in Gehandicaptenzorg

Gezamenlijk persbericht
ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak, 23 september 2004.

De vakbonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak zijn blij dat in de branche Gehandicaptenzorg (116.000 werknemers) - na jaren van debatteren over hun voorstellen - de kwaliteit van de arbeid eindelijk bij de werkgevers (VGN) op de agenda staat. De bonden komen in het eerstvolgend overleg met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland met concrete voorstellen om de kwaliteit van de arbeid in de instellingen te verbeteren. De bonden hebben de ondernemingsraden opgeroepen om hieraan ook medewerking te verlenen.

De VGN en het ministerie van VWS hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de arbeid in de Gehandicaptenzorg. De bonden betreuren het dat bij de opzet van het onderzoek geen gebruik is gemaakt van hun expertise en kennis van deze grote zorgbranche. Deze omissie leidt er toe dat concretisering en vertaling naar de werkplek beperkt is. De bonden vinden enkele aanbevelingen en conclusies op basis van het onderzoek discutabel.

ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak willen in het belang van de werknemers nu wel het gesprek aangaan met de VGN over de uitkomst van het onderzoek. De bonden roepen de ondernemingsraden dit ook te doen met de directies in de instellingen. De vraag is of de uitkomst van het onderzoek moet leiden tot daadwerkelijke verbeteringen in de kwaliteit van de arbeid (een innovatief en motiverend beleid).

Voorstellen bonden
ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak willen met de VGN in gesprek gaan over de volgende pijlers van kwaliteit van arbeid in de gehandicaptenzorg:

1. Op het terrein van arbeidsomstandigheden moeten nadere afspraken worden gemaakt over vervanging op de werkplek en de werkdrukmeter. (Nu het arboconvenant afloopt en de VGN geen nieuwe overeenkomst tussen partijen wil afsluiten moeten deze zaken afdwingbaar worden vastgelegd.)

2. Het negatieve imago op het terrein van salariëring wordt herkend. Tevens spelen hier zaken mee als de verdeling van de te betalen pensioenpremie, de verdeling van de premie voor ziektekosten en de reiskostenvergoeding. Centrale afspraken blijken een positief effect te hebben op het imago.

3. Medezeggenschap in de vorm van daadwerkelijke zeggenschap moet het arbeidsklimaat verbeteren. De VGN heeft eerdere voorstellen afgewezen. Een sociaal jaarverslag en heldere afspraken over medezeggenschap kunnen de hoge score op kwaliteit van arbeid bestendigen en versterken.

4. VGN moet op het terrein van de arbeidsinhoud met een praktische uitwerking van het convenant preventie sexueel misbruik komen.

5. Oprichting van een eigen sectorfonds kan een goede bijdrage zijn om innovatief en faciliterend arbeidsmarktbeleid mogelijk te maken.