Ingezonden persbericht


PERSBERICHT WOONBOND

Woonbond doet beroep op fractievoorzitters:
Matig de huur en trek bezuiniging huursubsidie in

Door de bezuinigingen op de huursubsidie is de koopkracht van huursubsidieontvangers opnieuw gedaald. Dit is rampzalig omdat zij al nauwelijks kunnen rondkomen. Alleenstaanden en ouderen met huursubsidie zijn meer dan 25 procent van hun inkomen kwijt aan de huur. En dan percentage neemt alleen maar toe. De Nederlandse Woonbond heeft de middels een brief een dringend beroep gedaan op de fractievoorzitters van de politieke partijen om de bezuiniging op de huursubsidie ongedaan te maken en de huurverhogingen sterk te matigen.

Per 1 juli 2004 zijn huursubsidieontvangers al EUR 12 per maand gekort op de huursubsidie, in 2005 is dat EUR 14,28, oplopend tot EUR 18 in 2007. Huurders met huursubsidie gaan er (alleen al door deze maatregel) in 2005 ten minste 1% in koopkracht op achteruit. Voor met name de lagere inkomensgroepen en alleenstaanden stijgt het aandeel van het netto-inkomen dat moet worden besteed aan de huur sterk (met 1 tot 1,7 procentpunt). Zo betalen alleenstaanden (met een inkomen uit loon en huursubsi-die) in 2005 gemiddeld 32 procent van hun inkomen aan huur. De gevolgen van de bezuinigingen zijn door het kabinet niet eens meegenomen in de koopkrachtberekeningen.

Lastenverzwaring voor middeninkomens
Het kabinet houdt verder vast aan zijn voornemen om met ingang van 2006 verhuurders jaarlijks structureel 250 miljoen te laten meebetalen aan de huursubsidie en hen de ruimte te geven voor extra huurverhogingen. Dit leidt ertoe dat via die huurverhogingen een lastenverzwaring bij de middeninkomens terechtkomt. Het gevolg: meer huurachterstanden en meer huishoudens die afhankelijk worden van huursubsidie. Omdat er gezien de rendements- en vermogensontwikkeling bij verhuurders geen enkele noodzaak bestaat voor reële huurstijgingen, vindt de Woonbond het onbegrijpelijk dat het kabinet dit risico wil nemen.

Uit een onlangs door Netwerk gepresenteerd onderzoek onder huishoudens met een middeninkomen (1200 tot 2000 euro netto), blijkt dat meer dan de helft van hen op dit moment moeilijk rondkomt. Dit wordt er niet beter op nu de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting (ozb) is uitgesteld tot 2006.

Betaalbare huursector gesloopt
Uit de VROM-begroting blijkt dat het kabinet het aantal geliberaliseerde woningen met ingang van 1 juli 2006 het liefst wil vervijfvoudigen tot 25 procent van het totaal aantal huurwoningen, ofwel tot 800.000 woningen. Daarbij worden ook contracten van zittende huurders opengebroken. Een huurder van een woning met een geliberaliseerde huurprijs valt niet meer onder de huurprijsbescherming, kan niet naar de huurcommissie als hij een conflict heeft met zijn verhuurder en moet een marktconforme huur betalen. Op deze manier sloopt het kabinet de betaalbare huursector. De betaalbaarheidsproblemen onder huurders zullen hand over hand toenemen en alternatieven ontbreken. Goedkope en betaalbare huurwoningen zijn er niet en een koopwoning is voor 85% van de huurders onbereikbaar, zo blijkt uit de recente VROM-analyse 'Woningmarktontwikkelingen en huurbeleid'.

Er wordt ook letterlijk gesloopt. De betaalbare huurwoningenvoorraad neemt in snel tempo af. Uit een globale inventarisatie door VROM in de 56 wijkvernieuwingswijken blijkt dat er sloopplannen liggen voor 95.000 woningen (van de 540.000 woningen). Dit zijn overwegend (sociale) huurwoningen (70%). Terwijl de vervangende nieuwbouw voor een groot deel uit koopwoningen (60%) en duurdere huurwoningen (30%) bestaat. Dat biedt totaal geen oplossing voor de woningnood onder mensen met lage en middeninkomens. Daarom houdt de Woonbond een dringend pleidooi om meer woningen te renoveren in plaats van te slopen.

Er is een alternatief
Besparingen op de huursubsidie-uitgaven zijn volgens de Woonbond het best te realiseren door minder hoge huurverhogingen. Financiële dekking voor het ongedaan maken van de bezuinigingen op de huursubsidie kan gevonden worden in het terugdraaien van maatregelen die eigenaar-bewoners verder bevoordelen boven huurders. Ten eerste is dat het verhogen van het eigenwoningforfait met 1 procentpunt naar 0,95%. Dat in plaats van de verlaging met 2,5 procentpunten tot 0,6% die het kabinet voorstelt in verband met de verwachte waardestijging in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken. Ten tweede levert het schrappen van de Wet Hillen, waardoor eigenaren van een hypotheekvrije woning geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen, het rijk voldoende middelen op om de bezuinigingen op de huursubsidie ongedaan te maken.

U.04.691
Amsterdam, 23 september 2004