Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 04/187


23 september 2004

Nr. 04/187

Bijna de helft van voorstellen Actieplan Vereenvoudiging
SZW-regelgeving afgerond

Van het Actieplan Vereenvoudiging SZW-regelgeving zijn 38 voorstellen uitgevoerd, bijna 45 procent van het totaal. In het Actieplan uit 2002 zijn 68 concrete vereenvoudigingsvoorstellen opgenomen. Daaraan zijn nog 17 projecten toegevoegd, met name op het gebied van
arbeidsomstandigheden.

De uitvoering van het Actieplan, dat eind 2002 is afgekondigd, loopt op schema. Dit staat in de voortgangsrapportage die door minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het Actieplan loopt tot en met 2005.

In het Actieplan, dat voortvloeit uit het Hoofdlijnenakkoord van het vorige kabinet Balkenende I, staan voorstellen om forse
vereenvoudigingen aan te brengen in een groot deel van de ongeveer 55 wetten, 85 algemene maatregelen van bestuur en 150 ministeriële
regelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het plan is ook de voortgang van de maatregelen uit de Notitie Bouwstenen Sociale Verzekeringen verwerkt. In deze
notitie staan deregulerings- en vereenvoudigingsvoorstellen van wet- en regelgeving op het terrein van sociale verzekeringen.

De Geus en Van Hoof willen bereiken dat burgers en instellingen meer ruimte krijgen om problemen zelf op te lossen. Dit gebeurt onder
andere door het schrappen, verminderen of vervangen van regels door andere beleidsinstrumenten. Alternatieven zijn onder andere
zelfregulering, marktwerking, convenanten, financiële prikkels of
voorlichting. Ook wordt meer ruimte gecreëerd door regelgeving minder belastend te maken, of regels minder vaak te wijzigen of beter af te stemmen. Door vereenvoudiging moeten de administratieve lasten voor bedrijven, uitvoeringsinstellingen, gemeenten en burgers verminderen.

Veel vereenvoudigingsvoorstellen op het gebied van sociale
verzekeringen zijn bijna klaar. De Wet Walvis, die één loonbegrip
introduceert dat als basis dient voor het heffen van de sociale
premies en het verstrekken van socialezekerheidsuitkeringen als de WW en WAO gaat in per 1 januari 2005. Vereenvoudigingsvoorstellen die een relatie hebben met arbeidsongeschiktheid worden meegenomen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de opvolger van de WAO. Deze wet moet per 1 januari 2006 ingaan.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden is inmiddels een derde deel van de vereenvoudigingsvoorstellen uitgevoerd. Onlangs is het
verplichte werkoverleg afgeschaft. Bedrijven zijn voortaan vrij om te bepalen of en wanneer zij een dergelijk overleg houden. Daarnaast
wordt de plicht van ondernemers om zich aan te sluiten bij
gecertificeerde arbodiensten aangepast. Bedrijven worden niet langer gedwongen een totaalpakket bij een arbodienst in te kopen, maar kunnen zelf bepalen waarvoor zij precies een arbodienst inhuren. Ook wordt onderzocht welke arboregels niet voortvloeien uit EU-verplichtingen (de zogenoemde nationale kop) en of deze kunnen worden geschrapt of vereenvoudigd. Nog dit jaar wordt de Sociaal-Economische Raad advies gevraagd over een voorstel de Arbowet aan te passen.

Op het gebied van arbeidsmarkt en bijstand zijn bijna alle
vereenvoudigingsvoorstellen doorgevoerd. Belangrijke projecten zijn de per 1 januari 2004 in werking getreden Wet werk en bijstand, die de regelgeving op het gebied van de bijstand aanzienlijk heeft uitgedund. Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet SAMEN afgeschaft, die
bedrijven verplichtte een administratie bij te houden van de etnische achtergrond van hun werknemers. Verder vervalt de verplichte
tewerkstellingsvergunning voor kennismigranten rond 1 oktober 2004. Zij kunnen na deze datum gemakkelijker aan de slag.

Een andere aanpassing betreft de Arbeidstijdenwet. Het aantal regels voor het maximum aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid wordt behoorlijk verminderd. De Sociaal-Economische Raad is over dit voorstel om advies gevraagd.

Ook zijn dit jaar 147 verouderde SZW-regelingen ingetrokken. Het gaat om regelingen die niet meer van toepassing zijn, bijvoorbeeld een
subsidieregeling die is afgelopen of de vaststelling van
premiebedragen voor een jaar dat al is verstreken.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan
bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Aanbiedingsbrief van minister De Geus en
staatssecretaris Van Hoof bij de tweede voortgangsrapportage Actieplan Vereenvoudiging SZW-regelgeving
PDF publicatie Bijlage 1 bij Voortgangsrapportage Actieplan
Vereenvoudiging SZW-regelgeving
PDF publicatie Bijlage 2 bij Voortgangsrapportage Actieplan
Vereenvoudiging SZW-regelgeving