Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 23-9-2004

Rapport langetermijneffecten van XTC

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

GVM/2517894

23 september 2004

Bij deze brief bied ik u het in mijn opdracht opgestelde rapport `Langetermijneffecten van XTC' van Pennings, Eilering en De Wolff aan. Dit rapport betreft de weerslag van een literatuuronderzoek door het Laboratorium voor Toxicologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Deze studie is verricht in het kader van de in de nota `Samenspannen tegen XTC' (Tweede Kamer 2000-2001, 23 760, nr.14) aangekondigde intensivering van het onderzoek naar de neurotoxiciteit van XTC en de voorlichting over de gezondheidsrisico's. Over de voortgang bent u reeds eerder geïnformeerd (Tweede Kamer 2002-2003, 23 760, nr. 16).

In het rapport wordt beschreven wat op dit moment bekend is over de gevolgen van langdurig XTC-gebruik. XTC heeft neurotoxische eigenschappen; het tast het concentratievermogen aan en verslechtert het geheugen en de stemming. Er zijn enkele aanwijzingen dat deze negatieve effecten gedeeltelijk omkeerbaar zijn. Het is echter niet bekend of volledig herstel mogelijk is. Hoe meer XTC men gebruikt en hoger de temperatuur is waarbij wordt geslikt, hoe groter de kans op hersenbeschadiging.

De auteurs adviseren het nadrukkelijk ontraden van regelmatig XTC-gebruik en het waarschuwen van potentiële gebruikers voor genoemde langetermijn risico's. Voorts wordt in het rapport gewaarschuwd voor het gebruik van meerdere of hooggedoseerde tabletten, voor gebruik bij hoge omgevingstemperatuur en voor gecombineerd gebruik met andere psychoactieve stoffen. Het rapport geeft tevens aanknopingspunten voor het verbeteren van bestaande risicobeperkende maatregelen, zoals het beperken van de omgevingstemperatuur.

De conclusies en aanbevelingen in het rapport onderstrepen het belang van preventie en voorlichting, vooral gericht op risicogroepen. In het kader van de nota `Samenspannen tegen XTC' heb ik voorlichting en preventie van uitgaansdrugs al geïntensiveerd. In deze voorlichting en preventie wordt aandacht besteed aan de langetermijn risico's. Ik ben echter van mening dat de bevindingen aanleiding zijn om nog nadrukkelijker dan thans het geval is aandacht te geven aan de gezondheidsrisico's van XTC, vooral ten aanzien van de schade op de langere termijn. De preventieboodschap in de door mij gesubsidieerde activiteiten zal - waar nodig - overeenkomstig worden aangepast. Ook zal de inhoud van het onderzoeksrapport voor preventiewerkers toegankelijker worden gemaakt.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst

Rapport
Langetermijneffecten XTC

Rapport, 23-9-2004

Zie het origineel