Gemeente Amsterdam

Vereenvoudiging van het Amsterdamse woningbouwproces 23 september 2004 - Djoe Lan Tan

Het college heeft besloten tot een vereenvoudiging van het woningbouwproces in Amsterdam. Er worden te weinig woningen opgeleverd door onder andere stroperige procedures en doordat het bouwproces in de stad veel te ingewikkeld is geworden. Het voorstel van wethouder Duco Stadig om het eenvoudiger te maken wordt de komende tijd uitgewerkt.

De nadruk ligt op het terugbrengen van regels en eisen die de gemeente stelt, waarbij het uitgangspunt alleen nog is wat wettelijk nodig is. Ook komt er een accent op een heldere verdeling van verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Het gaat dan om gemeente en marktpartijen, maar ook om centrale stad en stadsdelen.

Uitwerking

Concreet worden onder meer uitgewerkt:

* De zogeheten bouwenvelop-afspraken die partijen moeten gaan maken op basis van een globaal woningbouwprogramma en bijbehorende grondprijs,

* Een model waarbij voor verschillende categorieën projecten (van klein tot heel groot) resultaatverantwoordelijken voor de grondexploitaties benoemd worden,

* Algemene Voorwaarden voor de Productie van Woningen in Amsterdam tussen gemeente en (organisaties) van ontwikkelaars,
* Het fenomeen van verplichte afname van bouwgrond in relatie met een zg rentetikker. Hierdoor zal de ontwikkelende organisatie een impuls krijgen om sneller met de bouw te beginnen.

2006

Het huidige Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen wordt op deze vereenvoudiging toegesneden en opnieuw vastgesteld. Het college zal, indien noodzakelijk, ook akkoord gaan met het doen van voorstellen voor wijziging in de Verordening op de Stadsdelen. Het is de bedoeling van wethouder Stadig om de vereenvoudiging in 2006 doorgevoerd te hebben.

© Gemeente Amsterdam