European Commission

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

NL

P/04/109

Brussel, 22 september 2004

12626/04 (Presse 271)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de goedkeuring van UNSC-resolutie 1564 betreffende Sudan

De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over de goedkeuring van resolutie 1564 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Resolutie 1564 levert een belangrijke bijdrage tot het hoognodige opvoeren van de druk op de regering van Sudan, de Justice and Equality Movement, het Sudanese Liberation Army/Movement en de Sudanese People's Liberation Movement om als onmiddellijke prioriteit een politieke oplossing uit te werken voor de conflicten in Sudan.

De Europese Unie staat volledig achter de oproep van de Veiligheidsraad tot de regering van Sudan om haar verplichtingen tegenover alle Sudanezen en de internationale gemeenschap na te leven. De Europese Unie roept ook de overige partijen bij de conflicten op, hun internationale verplichtingen onverkort na te leven. Samen met de Veiligheidsraad betreurt de Europese Unie de recente schendingen van het staakt-het-vuren en zij onderstreept dat er dringend een einde moet komen aan het klimaat van straffeloosheid in Darfur, door de verantwoordelijken, daaronder begrepen leden van de volksstrijdkrachten en van de Janjaweed-militie, voor de rechter te brengen.

De Europese Unie verheugt zich ook over de bereidheid van de Veiligheidsraad om aanvullende maatregelen, als genoemd in artikel 41 in het Handvest van de Verenigde Naties, te overwegen indien de regering van Sudan resolutie 1556 (2004) niet volledig zou naleven.

De Europese Unie hecht veel belang aan de oprichting van een internationale onderzoekscommissie om onverwijld alle berichten over schendingen van de mensenrechten en van het humanitaire recht door ongeacht welke partij in Darfur te onderzoeken, teneinde te bepalen of er daden van genocide zijn gepleegd en vast te stellen wie die schendingen heeft begaan, zodat de daders voor de rechter kunnen worden gebracht.

De Europese Unie erkent ten volle de leidinggevende rol van de Afrikaanse Unie in het oplossen van het conflict in Darfur. De EU zal de AU haar volledige steun blijven geven voor haar missie in Darfur.

De Europese Unie erkent dat blijvende humanitaire steun nodig is en zal haar steunbijdragen voor de slachtoffers van het conflict in Darfur onverminderd voortzetten.

De Europese Unie herinnert aan de conclusies van de Raad van 12 en 26 juli en van 13 september 2004 en bevestigt dat zij er zich onverkort toe verbindt om, als zaak van hoge prioriteit, een bijdrage te leveren voor het oplossen van de conflicten in Sudan.