Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

http://www.minbzk.nl

MINBZK: Sanders-ten Holte nieuw lid Comité van Deskundigen RvE

Mw. Sanders-ten Holte benoemd als lid Comité van Deskundigen van de Raad van Europa

Mevrouw drs. M. (Marieke) Sanders-ten Holte is op voordracht van minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) door de Raad van Europa benoemd als lid van het Comité van Deskundigen van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. Zij volgt de heer drs. G. M. (Gijs) de Vries op die is benoemd als EU antiterrorisme coördinator.

Mevrouw Sanders-ten Holte heeft als oud-europarlementariër grote ervaring opgebouwd in Europa. Als lid van het Europees Parlement was mevrouw Sanders ten Holte o.a. voorzitter van de intergroep voor Regionale en Minderheidstalen.

Nederland is sinds 1996 betrokken bij het Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden en heeft in dat jaar het handvest van toepassing verklaard op het Fries, Nedersaksisch, Jiddisch en Roma. In 1998 heeft Nederland het handvest ook van toepassing verklaard op het Limburgs.

Het handvest heeft als doel regionale- en minderheidstalen te beschermen en te promoten. Deelnemende landen zijn verplicht elke drie jaar verslag uit te brengen over het beleid dat ze gevoerd hebben. De rapportages worden door een comité van experts beoordeeld.

Het Comité van Deskundigen is een orgaan van de Raad van Europa met een toezichthoudende en adviserende functie. Het orgaan rapporteert aan de Raad van Europa over de stand van zaken bij de toepassing van het Europees Handvest Regionale of Minderheidstalen.

Noot voor de redactie,