Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 23-9-2004

RIVM Jaarverslag 2003

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO/ADV-2517826

23 september 2004

Hierbij zend ik u het jaarverslag 2003 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om u te informeren over de voortgang van de werkzaamheden bij het RIVM.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst

Rapport
RIVM Jaarverslag 2003

Inhoudsopgave

Voorwoord 5 Missie RIVM 7 Samenvatting 9 Volksgezondheid 12 Voeding en Consumentenveiligheid 16 Milieurisico's en Externe Veiligheid 20 Milieu- en Natuurplanbureau 24 Strategisch Onderzoek 28 Cijfers en kengetallen 31 Personalia 33 Productie RIVM in rapporten en publicaties 35 Sector Volksgezondheid 35 Sector Voeding en Consumentenveiligheid 38 Sector Milieurisico's en Externe Veiligheid 40 Milieu- en Natuurplanbureau 43 Commissie van Toezicht RIVM 47


---

Samenvatting

Groeiende internationale erkenning

Bewogen, veelbelovend, pro-actief, communicatief, internationale erkenning en samenwerking. Als een jaar in trefwoorden kan worden geschetst, zijn deze karakte- ristieken zeker van toepassing op de activiteiten en de werkwijze van het RIVM in 2003.
Volksgezondheid
Wat iedereen nog vers in het geheugen staat is de uitbraak van vogelgriep, de drei- ging van de besmettelijke longziekte SARS en van bioterrorisme (poederbrieven). Voor met name de sector Volksgezondheid braken met de uitbraak van vogelgriep hecti- sche tijden aan. Een groot aantal onderzoekers was 24 uur per dag in touw om geval- len van besmetting met de humane variant van het virus op te sporen en met onder- zoek naar bescherming van mensen. RIVM-onderzoek, later gepubliceerd in The Lancet, wees immers uit dat ook mensen wel degelijk besmet konden raken. Bovendien vond men aanwijzingen voor overdracht van het virus van mens op mens. Op het terrein van SARS heeft het RIVM onder meer bijgehouden welk onderzoek elders is uitgevoerd en zijn de ziektegevallen uit andere landen geanalyseerd. Met die actuele gegevens zijn het ministerie van VWS en `het veld' voortdurend gevoed. Daarnaast heeft het RIVM een aantal scenario's uitgewerkt voor als de ziekte ook in Nederland zou opduiken. Deze know how was voor de Wereldgezondheidsorganisatie aanleiding om het RIVM uit te nodigen als discussiepartner en adviseur op het gebied van SARS.
Internationale erkenning is er ook steeds meer voor de werkwijze bij de langlopende Volksgezondheid Toekomstverkenningen, die vierjaarlijks de oorzaken, trends en gevolgen van ziekten in Nederland doorlicht. De Europese Unie heeft het RIVM gevraagd om een Europees gezondheidsmonitoring systeem op te zetten. Voeding en Consumentenveiligheid
Een van de topactiviteiten van de Sector Voeding en Consumentenveiligheid betrof vorig jaar het gecombineerde onderzoek van toxicologen/microbiologen en voedings- deskundigen naar de gezonde en ongezonde aspecten van voedsel en hoe die zich tot elkaar verhouden. De studie komt in de loop van 2004 uit. Ook de herziene mycotoxinenregelgeving springt in het oog. Dit naslagwerk, gemaakt in opdracht van de Food and Agriculture Organization FAO, is een wereldwijde update van de toegestane hoeveelheden natuurlijk schimmelgif in voedsel. De regelgeving voor enkele mycotoxinen in voeding en veevoeder wordt de komende jaren naar ver- wachting sterk uitgebreid.
Het RIVM is in 2003 tevens gestart met voorbereidingen voor Medvetnet, een interna- tionale samenwerking tussen medische en veterinaire instituten uit zestien Europese landen. Deze studie richt zich op de verspreiding van ziekteverwekkers door de hele voedselketen en op het opsporen van zwakke plekken in die keten. Voor dit state-of-
---

the-art onderzoek trekt de Europese Unie de komende vijf jaar vijftien miljoen euro uit.

Wat betreft consumentenveiligheid heeft het RIVM onder meer ingrediëntenlijsten verzameld van 35 Nederlandse importeurs en fabrikanten van tabak. Zij moeten daar- op in het kader van de Tabakswet aangeven welke stoffen zij aan hun rookwaar toe- voegen, waarna het RIVM beoordeelt of ingrediënten schadelijk of verslavend zijn. Uiteindelijk moeten Europese landen komen met een gezamenlijke lijst van in tabak toegestane stoffen. Daarop vooruitlopend werkt het RIVM aan een website met pro- ductinformatie voor consumenten.
Milieurisico's en Externe Veiligheid
De sector Milieurisico's en Externe Veiligheid is vorig jaar de weg ingeslagen naar vraaggestuurd onderzoek in opdracht van ministeries en provinciale en lokale over- heden. Voor het monitoren en analyseren van wat er feitelijk aan de hand is na een calamiteit of ramp, werken de meetlaboratoria samen met relatief nieuwe RIVM- onderdelen als het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen en het Stoffen Expertise Centrum. Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken als geluidsoverlast rond Schiphol, analyse van de uitbraak van vogelgriep, informatie over smog of fijn stof in de lucht.
De sector Milieurisico's en Externe Veiligheid verschaft facts and figures in de vaak complexe wereld van politieke meningen. Zo wees onderzoek vorige zomer uit dat in geval van smog het van de weg halen van auto's alleen zin heeft als een smogfase lan- ger dan een dag aanhoudt. Bij een verwachte kortere smogfase spelen uitlaatgassen van auto's juist een katalyserende rol in de afbraak van smog. De toenemende milieudruk in het volgebouwde Nederland trekt zijn wissel op de gezondheid van mens en natuur. Het RIVM draagt via haar studies, bijvoorbeeld naar de risico's van een LPG-station bij een woonwijk of de effecten van wonen onder een hoogspanningsleiding, voortdurend feiten aan die kunnen worden meegewogen in de ruimtelijke ordening.
Er ontspint zich een toenemende intensieve samenwerking met Europese instanties. De vraag naar onafhankelijke gegevens in een internationale context lijkt groter dan ooit. Zo werkt de sector onder meer aan veiligheidsscenario's die zijn aangescherpt vanwege de internationale dreiging van (bio-)terrorisme. In 2003 analyseerde het RIVM een aantal poederbrieven, waarvan eentje naar het instituut zelf was gestuurd. Loos alarm, maar een goede oefening.
Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)
Voor het MNP is het rapport Nuchter Omgaan met Risico's een van de meest verras- sende onderzoeken van 2003. Hierin worden immers ongelijksoortige risico's, zoals leven bij een GSM-mast, het roken van sigaretten of de kans op overlijden tijdens sport met elkaar vergeleken. Ook is gekeken naar hoe mensen zélf bepaalde risico's inschat- ten en naar wat maatschappelijk geaccepteerd is. Het rapport wordt intern wel beschouwd als instrument om beter te kunnen begrijpen waarom duizend verkeersdo- den per jaar in Nederland wel worden geaccepteerd, terwijl over mogelijk een halve 10

dode per jaar vanwege het wonen onder een hoogspanningsmast grote (en deels terechte) commotie ontstaat.
De roep om een duidelijke ruimtelijke planning wordt alleen maar luider. De groene ruimte is een relatief nieuw onderwerp waarvoor het MNP wordt ingeschakeld, in nauwe samenwerking met Wageningen Universiteit. Het MNP, dat zich onder meer richt op de kosteneffectiviteit van natuur- en milieumaatregelen, bracht de verstedelij- king van de Randstad in kaart en toont aan de hand van prominente beleidsonderwer- pen als de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS), luchtvervuiling, Vogel- en Habitatrichtlijn, geluidhinder en fijn stof aan dat de schaarse groene ruimte in Nederland het best kan worden ontzien. Door het secuur bijhouden van de ontwikkelingen in natuur en milieu wijzen wetenschappers in de jaarlijkse Natuur- en Milieubalans de politiek op sluipende ontwikkelingen en trends. Uit de Milieubalans van 2003 blijkt dat de tot- standkoming van de EHS achterblijft bij de beleidsdoelstellingen. Voor plant en dier heeft de klimaatverandering concreet merkbare effecten: zij moeten hun leefgebied en hun gedrag aanpassen en daarbij is een robuuste groenzone van levensbelang. Directieraad van het RIVM
V.l.n.r. Daan Kromhout (directeur sector Voeding en Consumentenveiligheid), Klaas van Egmond (directeur Milieu- en Natuurplanbureau), Reinout Woittiez (directeur sector Milieurisico's en Externe Veiligheid), Adri Kromwijk (adjunct-secretaris Directieraad), Marc Sprenger (directeur-generaal), Chris Maas (secretaris Directieraad en hoofd stafbureau Strategie, Bestuursondersteuning en Communicatie) en André Henken (directeur sector Volksgezondheid).