Provincie Noord-Holland

Schipper koerst op ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord Hans Schipper, gedeputeerde economie van de provincie Noord-Holland, vindt dat Noord-Holland het voorbeeld moet volgen van andere regios in het land met de oprichting van een eigen ontwikkelingsmaatschappij. Dit zei Schipper vanmiddag op een bijeenkomst aan boord van De Clipper Stad Amsterdam, waar 70 bestuurders en ondernemers op zijn uitnodiging bijeen kwamen om hierover te praten.

Volgens Schipper werkt de ontwikkelingsmaatschappij in de praktijk. Dit blijkt uit een onlangs gehouden evaluatie door het Ministerie ven EZ naar het functioneren van de ontwikkelingsmaatschappijen in Oost-Nederland, Noord-Brabant, Noord-Nederland en Limburg. Hieruit blijkt dat dankzij de bundeling van krachten de innovatiekracht van bestaande bedrijven sterk is gestegen. Ook investeren de bedrijven in deze regios veel meer in kansrijke activiteiten en heeft een substantieel aantal kansrijke bedrijven van buiten de betreffende regios zich in deze vier regios gevestigd.

Geen mammoetorganisatie
Hoe stelt Hans Schipper zich de nieuwe ontwikkelingsmaatschappij voor? Het zal zeker niet meer van hetzelfde zijn, maar door overname van het oude juist nieuwe dingen toevoegen aan ons streven naar optimale economische ontwikkeling, aldus Schipper. Het zal een NV zijn met voldoende overtuigingskracht om zaken voor elkaar te krijgen. Acht á negen stevige, ervaren professionals zullen onder gezag van een Raad voor Commissarissen en met voldoende budget door u en ons bijeengebracht, de schouders zetten onder de uitvoering van alle ambities. Het wordt geen mammoetorganisatie, eerder klein genoeg om flexibel en snel op te treden, maar ook weer groot genoeg om voldoende gezaghebbend te zijn en veel werk te verzetten.

Geen extra geld
Schipper drukte de aanwezigen ook op het hart dat het gemeenten en bedrijfsleven geen extra geld kost. Het gaat erom dat met dezelfde financiële middelen die nu al aan diverse doelen wordt uitgegeven, meer wordt gedaan.

Aanleiding
Provinciale Staten hebben begin van dit jaar een motie aangenomen, dat de regio als geheel het schaalniveau moet zijn om de bestuurlijke slagkracht te vergroten en versnippering tegen te gaan. Deze motie vormt de basis van de inspanningen van Hans Schipper om te komen tot een ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord. Schipper benadrukt dat hij dat niet alleen kan maar de spelers in de provincie daarbij nodig heeft.

Ambities
Schipper zet de ambities en doelstelling voor een gezonden economische ontwikkeling nog eens op een rij :

* Er moeten 65.000 arbeidsplaatsen bijkomen in Noord-Holland Noord. Een heel hoge ambitie. Dat moet de markt doen, maar daartoe gestimuleerd door voldoende en effectieve voorwaarden van samenwerkende overheden.

* De groei moet van binnenuit komen: de regio zélf is verantwoordelijk voor haar eigen economische ontwikkeling. Van het kabinetsbeleid (de Nota Gebiedsgerichte Economische Perspectieven als onderlegger van de Nota Ruimte) moeten we het niet hebben: Noord-Holland Noord komt niet in die Rijksplannen voor. De lokale overheden en bedrijfsleven moeten het samen met de provincie doen.
* Provincie en partijen in de regio zijn het eens over de ruimtelijk-economische strategie voor Noord-Holland Noord, zoals het meer in evenwicht brengen van de woon-werkbalans. Het nieuwe streekplan geeft ruimte aan deze ambities. Die ruimte moeten we dan ook samen met het bedrijfsleven willen invullen.

Zorgvuldige aanpak
Schipper koerst op een groeimodel. Niet alles hoeft in een keer op de schop te worden genomen, maar datgene wat de ontwikkelingsmaatschappij doet moet van meet af aan goed zijn. Geen nieuw beleid ontwikkelen maar wél stevig de schouders zetten onder een effectieve uitvoering. We werken aan de integratie van bestaande organisaties: de drie bedrijfsregios en de twee RESsen. Dit gebeurd heel zorgvuldig, in overleg met gemeenten, organisaties en bedrijfsleven.

De belangrijkste taken van de nieuwe NV zijn:

* Productontwikkeling, bijvoorbeeld in toerisme;
* Promotie en acquisitie op het gebied van bedrijfsvestiging;
* Ontwikkeling en innovatie. Vooral de offshore en duurzame energietechnologie bieden grote kansen.

* Ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen, waarvoor de provincie 23,5 miljoen ter beschikking heeft tot 2007.

Nú de kans
Schipper constateert dat in grote lijnen iedereen in de regio positief is over het initiatief. Hij benadrukt dat niet alles in één keer kan. De komende maanden gaat de provincie zijn best doen om het voorstel dat er nu nog ligt om te smeden in een daadwerkelijk besluit van Provinciale Staten. Hij roept aanwezigen op om in eigen kring de handen op elkaar te krijgen voor dit instrument waarvoor we nú een kans krijgen die niet snel weer voorbij zal komen. Ellen van der Klei 23 september 2004