Provincie Noord-Holland

4,9 miljoen voor plattelandsontwikkeling
De provincie Noord-Holland heeft 4,9 miljoen toegekend aan 11 projecten die zich richten op versterking van de plattelandseconomie en het aantrekkelijk maken van het buitengebied voor haar bewoners. Ruim 2,4 miljoen is afkomstig uit het met Europees geld gefinancierde Plattelandsontwikkelingsprogramma van de provincie, het POP. De provincie betaalt zelf 1 miljoen. Het resterende bedrag is afkomstig van derden zoals waterschappen en private partijen.

Het aantal agrarische bedrijven neemt af. Dit is geen goede zaak voor de economie en de leefbaarheid van het platteland. De provincie stimuleert dan ook de ontwikkeling van nieuwe activiteiten bij agrarische bedrijven, zoals de verkoop van streekeigen producten, biologische landbouw, agrarisch natuurbeheer en activiteiten op het gebied van recreatie. Dit biedt nieuwe perspectieven voor een gezonde bedrijfsvoering. De 11 gehonoreerde projecten voldoen aan die eisen.

De provincie verdeelt het geld uit Brussel via de POP-regeling. Het POP wordt gefinancierd met Europees geld en komt voort uit de landbouwhervormingen die Brussel sinds 1999 doorvoert. De Europese subsidies voor onder meer de zuivelproductie zijn verlaagd. Geld wat hierdoor vrijkomt wordt nu besteed aan plattelandsontwikkeling. Het Rijk en de provincies zorgen voor de verdeling van het geld.

Een deel van het geld dat Brussel aan Nederland toekent wordt via het provinciaal programma POP besteedt aan projecten in Noord-Holland. Het gaat jaarlijks om circa 2,4 miljoen. Elk jaar kunnen agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten en andere instanties hun projecten indienen. Er kunnen nu voor de laatste maal projecten worden ingediend tot 8 oktober aanstaande.

Informatie vindt u ook op www.noord-holland.nl.

Lijst van gehonoreerde projecten:

PROJECT OMSCHRIJVING POP-bijdrage Prov. bijdrage Bijdragen derden Kom Groote Keeten (parkeerterrein) (Kop van Noord-Holland) 361.828 0 361.828
Kom Groote Keeten (voorterrein) (Kop van Noord-Holland) 184.435 0 184.435
Toekomstgericht ondernemen melkveehouders in het Gooi, Vecht- en Amstelland 58.816 58.816
Optimalisatie Pootgoed teelt in Noord-Holland (Kop van Noord-Holland) 86.560 86.560
Biologische tuinbouw een logisch vervolg (Zwaagdijk, West-Friesland) 190.193 190.193
Buitengewoon boeren (Wieringen, Kop van Noord-Holland) 20.207 33.677 Logistieke distributie Groene Hoed (Laag Holland) 33.488 41.487 Agrarische Ontsluiting Eilandspolder-West (Laag Holland) 69.586 69.586 Beheerpad Ilperveld (Laag Holland) 387.904 387.904 Inpoldering De Rijp (Laag Holland) 710.220 0 710.220 Revitalisering van Naarderbos in Naarden (Gooi en Vecht) 332.475 191.000 141.475
TOTAAL 2.435.710 1.059.223 1.397.958

Ellen van der Klei 23 september 2004