Gemeente Woerden

Uit de raadscommissies van vorige week

Commissie Ruimte
De commissie heeft de evaluatie van afval en reiniging niet besproken maar zal deze nogmaals agenderen voor de commissie in oktober, zo ook het agendapunt kredietaanvraag bedrijventerrein Putkop. De commissie wil tevens het onderwerp Hofbrug voor de commissie in oktober agenderen, naar aanleiding van een aantal insprekers.

De commissie heeft uitgebreid gediscussieerd over het voorstel van GroenLinks en PvdA om het toepassen van windenergie te stimuleren. De meningen hiervoor zijn verdeeld en een aantal raadsleden wil dit onderwerp nog eens binnen de eigen fracties bespreken. Dit onderwerp zal in de raadsvergadering aan de orde komen. Het krediet voor de voorbereiding van de westelijke randweg Harmelen in het kader van BRAVO, hierover brengt de commissie positief advies uit aan de raad, dit onderwerp staat als hamerstuk op de raadsagenda.

De commissie is het eens met de reactie van het college op het streekplan. In de inspraak reactie komt nog een opmerking te staan over de plannen voor Reeuwijk. De heren van Tuijl, Haug en Verweij zullen het college ondersteunen bij de inspraak op het provinciehuis.

De commissie is het eens met het college over het standpunt om geen golfbaan in Kamerik toe te staan. Wel vindt de commissie dat het college zich moet inspannen om een golfbaan gerealiseerd te krijgen.

Commissie Bestuur en Veiligheid
De commissie maakt zich zorgen over de extra kosten die de Veiligheidsregio Utrecht in oprichting met zich brengt. De commissie stemt in met het instellen van de veiligheidsregio maar adviseert de raad om niet in te stemmen met de extra financiële middelen na 1 januari 2006. De werkgroep inspraak van de commissie heeft de instemming van de overige commissieleden om een vervolgstap te maken en te kijken naar het terrein van inwonersparticipatie.

Commissie Zorg
De commissie adviseert de gemeenteraad om het college, voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht voor het collectief vraagafhankelijke vervoer, mee te geven dat de kwaliteit gewaarborgd moet zijn en dat de forfaitaire bijdrage gehandhaafd blijft.