Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van 23 september 2004

B&W-belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

College honoreert subsidieaanvraag jongerenuitwisseling Nieuwegein-Pulawy (2004/11799)
De initiatiefgroep Pulawy heeft een verzoek ingediend tot een financiële bijdrage van ¤ 2.275,- aan de jongerenuitwisseling Nieuwegein-Pulawy. Het gaat hier om bezoek van Nieuwegeinse jongeren aan Pulawy van 16 oktober tot en met 24 oktober a.s. Het tegenbezoek van de Polen aan Nieuwegein zal volgend jaar plaatsvinden.
De gemeente honoreert de subsidieaanvraag met het voorgestelde bedrag. Zij is van mening dat de uitwisseling een goed instrument is om jongeren bij de stedenband te betrekken en daarnaast zal leiden tot een grotere betrokkenheid bij elkaars leefwereld.

College neemt kennis van resultaten werkbezoek Pulawy (2004/12498) Van 30 juni tot en met 2 juli jl. brachten burgemeester Cor de Vos en twee beleidsadviseurs een werkbezoek aan de Poolse partnerstad Pulawy. Doel van het bezoek was tweeledig:


* evaluatie van het gemeentelijke samenwerkingsproject rondom communicati;

* de algemene voortgang in het gemeentelijk deel van de stedenbandrelatie besproken met bestuur en ambtenaren.

Tot slot werden afspraken gemaakt voor de samenwerking in de komende twee jaar.
In hoofdlijnen was de conclusie dat het communicatieproject positieve resultaten heeft opgeleverd in Pulawy. Zo werd met assistentie van Nieuwegein de eerste gemeentegids vervaardigd en nam de kennis op het terrein van communicatie en projectmatig werken toe bij de Poolse ambtenaren.
Ten aanzien van de samenwerking met Pulawy in de komende twee jaar werden een aantal terreinen vastgesteld, waaronder gezamenlijke fondsenwerving richting EU, samenwerking op de terreinen van veiligheidsbeleid en revitalisering van oude wijken. Daarbij ligt het initiatief tot samenwerking bij Pulawy en wordt ze verantwoordelijk voor de financiering van de samenwerkingsprojecten.

Portefeuille van wethouder Carla Breuer

Verordening Wet kinderopvang (2004/11944)
Met ingang van 1 januari 2005 wordt de Wet kinderopvang (Wk) van kracht. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Voor al deze betrokkenen gaan er zaken veranderen. Met de invoering van de Wk vervallen de huidige taken van de gemeente rondom het subsidiëren van kinderopvang en wordt zij verantwoordelijk voor het uitbetalen van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang aan in de Wk genoemde doelgroepen (o.a. uitkeringsgerechtigden in het kader van de WWB, herintreders en gevallen waarin sprake is van een sociaal medische indicatie). Om de taak die de gemeente heeft ten aanzien van de doelgroepouders te kunnen uitvoeren is de Verordening wet kinderopvang vastgesteld waarin regels staan over de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze verordening wordt ter besluitvorming aan de Raad aangeboden.

College machtigt Wethouder C.G.J. Breuer voor ondertekening uitvoeringsovereenkomst (2004/12494)
Woensdag 22 september wordt de uitvoeringsovereenkomst inzake de pilot "Start met Work First" ondertekenend. Het college heeft Wethouder C.G.J. Breuer gemachtigd de ondertekening uit te voeren.

Portefeuille van wethouder Evert van Linge

Verzoek voor dierenspeciaalzaak aan Laagraven afgewezen (2004/12321) De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor het exploiteren van een dierenspeciaalzaak in het pand laagraven 4. Volgens het geldende bestemmingsplan "laagraven" en het ontwerp bestemmingsplan "liesbosch" zijn deze detailhandels- activiteiten in genoemd pand niet toegestaan. Ook is het verzoek strijdig met de beleidsnota "Evaluatie detailhandelsbeleid oude kernen en beleid perifere detailhandel". Het college heeft daarom besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek en het verzoek af te wijzen.

Bouwaanvraag voor uitbreiding gezondheidscentrum (2004/12200) De Stichting Gezondheidscentrum Mondriaanlaan heeft een bouwaanvraag ingediend voor een uitbreiding van het gezondheidscentrum aan de Mondriaanlaan 7. Deze aanvraag is gedeeltelijk in strijd met het bestemmingsplan" Jutphaas- Wijkersloot". Het college heeft besloten de artikel 19 vrijstellingsprocedure op te starten om medewerking aan het plan mogelijk te kunnen maken. De aanvraag ligt hiertoe gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis, zodat iedereen de kans heeft een zienswijze in te dienen. Dit wordt binnenkort bekengemaakt in de Molenkruier.

Verzoeken om planschade in behandeling (2004/1479) De gemeente heeft twee verzoeken om planschadevergoeding ontvangen, die betrekking op de bouw van het schoolgebouw aan het Mozartplantsoen. Deze verzoeken zijn conform het besluit van de raad in mei 2004 voorgelegd aan een schadebeoordelingscommissie. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om de verzoeken om planschadevergoeding overeenkomstig het advies van de schadebeoordelingscommissie af te wijzen. De gemeenteraad neemt namelijk het uiteindelijke besluit. Het voorstel wordt behandeld in de commissie RIM van
5 oktober 2004 en de raadsvergadering van 4 november 2004. De aanvragers worden pas geïnformeerd als de raad definitief instemt met de verzoeken.

Vrijstelling voor American IJssalon (2004/12322)
De gemeente heeft een verzoek om vrijstelling ontvangen voor het pand aan de Koninginnenlaan 8 voor het gebruik van het pand als American IJssalon. Dit is in strijd met de huidige bestemming "Wonen alsmede Detailhandelsbedrijven" van het bestemmingsplan "Vreeswijk-Noord". De aanvraag heeft gedurende vier weken ter inzage gelegen. Een ieder kon tegen de aanvraag zienswijzen indienen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. Het college heeft daarom besloten om de vrijstelling te verlenen.

Voorontwerpbestemmingsplan (Hoog)zandveld-Lekboulevard (2004/12482) In het kader van het project 'Actualisering Bestemmingsplannen' is in april
2004 de startnotitie voor de herziening van het bestemmingsplan (Hoog)zandveld-Lekboulevard in het college behandeld. Inmiddels is het voorontwerp-bestemmingsplan (Hoog)zandveld-Lekboulevard gereed. Het college stemt in met het voorontwerpbestemmingsplan (Hoog)zandveld-Lekboulevard en stelt aan het presidium van de raad voor het voorontwerpbestemmingsplan te bespreken in de commissie RIM van 5 oktober 2004. Dit bestemmingsplan is exclusief het plangebied Lekboulevard-Hoogzandveld, waarvoor een ontwikkelingsvisie is opgesteld en waarvoor nog een aparte bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen.

Portefeuille wethouder Corrie van Rooijen

Artikel 42 brief PGN over verkoop inboedels van huisontruimingen (2004/11812)
In een brief van 21 juni 2004 vraagt de Stadspartij PGN waarom de inboedels van huisontruimingen niet meer worden verkocht. In een tussenbericht van 12 juli heeft de gemeente een inhoudelijke reactie aangekondigd, die u in de bijgevoegde brief aantreft. De gemeente schetst in antwoord op de vragen het proces rond inboedels die de gemeente opslaat en de overwegingen hierbij. In de afgelopen periode zijn de niet teruggeclaimde inboedels vernietigd. Reden hiervoor is, dat volgens de inschatting van de behandelend ambtenaar de waarde van de inboedels te gering zou zijn om interessant te zijn voor opkopers. De gemeente deelt de voorkeur van Stadspartij PGN voor verkoop van inboedels boven vernietiging. De gemeente bestudeert momenteel of het beleid rond inboedels geactualiseerd dient te worden. De intentie is om in de werkwijze ook bovenstaande voorkeur tot uitdrukking te brengen.

Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan (2004/12490) Conform de Programma begroting 2005 en het collegeprogramma 2002-2006 heeft het college de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan van de gemeente Nieuwegein vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om, op basis van de Ministeriële Vrijstellingregeling Grondverzet, hergebruik van grond als onderdeel van de bodem toe te staan. Door grond te hergebruiken wordt bespaard op kosten van afvoeren van deze grond en van aanvoeren van schone grond van buiten de gemeentegrenzen. De milieuwinst bestaat dus uit een besparing op de inzet van schaarse grondstoffen. De Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan geven vooraf inzicht in de bodemkwaliteit van onverdachte gebieden in Nieuwegein. Hiermee kan afstemming plaatsvinden van grondstromen, wat tevens tijdwinst in procedures kan opleveren.

Luchtkwaliteit 2003 (2004/12489)
Het college heeft de rapportage Luchtkwaliteit 2003 vastgesteld. Op grond van het Besluit luchtkwaliteit is de gemeente verplicht jaarlijks de lokale luchtkwaliteit in kaart te brengen en te bepalen of de luchtkwaliteit voldoet aan de normen. Het beeld van de luchtkwaliteit in 2003 is negatiever dan het beeld van 2002. Dit komt vooral doordat er aanmerkelijk minder wind was in 2003. Desondanks is het kwaliteitsniveau van de luchtverontreiniging voor een groot deel van Nieuwegein acceptabel gebleven. Alleen in de omgeving van de Batauweg moet de luchtkwaliteit misschien verbeterd worden. De gemeente zal daarom komend jaar metingen gaan uitvoeren om de luchtverontreiniging langs deze weg nog nauwkeuriger te bepalen. Als hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit niet voldoet aan de normen, zal de gemeente onderzoeken of maatregelen getroffen kunnen worden om de luchtkwaliteit langs de Batauweg te verbeteren.
Zie voor meer informatie bijgaand persbericht.

Portefeuille wethouder Martin Monrooij

Bezwaar tegen weigering vrijstelling voor woonwagen aan de Hofweide ongegrond (2004/ 7453)
Het college heeft in het voorjaar vrijstelling van het bestemmingsplan geweigerd voor de plaatsing van een woonwagen aan de Hofweide. Reden hiervan is dat de bouwaanvraag zowel qua oppervlakte als bouwhoogte in strijd is met het bestemmingsplan. Tegen het weigeringsbesluit is bezwaar gemaakt. De bezwaarmaker voert aan dat er in 2003 al een toestemming is verleend en dat het college die niet nakomt. Door alleen een kleinere woonwagen toe te staan vindt de aanvrager dat hem woongenot wordt ontnomen. Het college heeft in
2003 ingestemd met een principeverzoek om vrijstelling. Daarmee heeft zij aangegeven dat als er een definitief verzoek voor een bouwvergunning en vrijstelling wordt ingediend, zij in principe bereid is daaraan medewerking te verlenen. Met een principebesluit wordt echter geen toestemming verleend om te bouwen. Dat kan pas als het college heeft besloten de bouwvergunning (en vrijstelling) te verlenen. Dan wordt ook een definitieve afweging gemaakt. In dit geval vond het college het uiteindelijke bouwplan dat werd ingediend bij de bouwaanvraag (en vrijstelling) te massaal. Het college is wel bereid een vrijstelling te verlenen voor een woonwagen van maximaal 350 m³, mits deze vergroting wordt behaald door een vergroot grondoppervlak en niet uit een grotere hoogte. Dat is qua inhoud/woongenot vergelijkbaar met een tussenwoning. Daarmee geeft het bezwaarschrift het college geen aanleiding een ander standpunt in te nemen.

Aanpassing procedure aanschaf beeldschermbril (2004/12468) De procedure met betrekking tot het aanschaffen van een beeldschermbril wordt aangepast aan de werkwijze van de nieuwe bedrijfsarts. Tevens heeft het college één leverancier-opticien - de firma Vermaas - aangewezen om de beeldschermbrillen te verstrekken. Dit in verband met een soepele procedure en een goede kostenbeheersing.

Vaststelling bouw- en sloopvergunningen (2004/12484) Het college heeft een lijst met de te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week woensdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier

Vaststelling 7e voortgangsrapportage MJPvv (2004/12485) Deze rapportage is een instrument om inzicht te geven in de voortgang van het Meerjarenprogramma verkeer en vervoer. Door de voortgangsrapportage regelmatig op te stellen, blijft het inzicht in de voortgang van de projecten actueel. Veel projecten zijn uitgevoerd en opgeleverd Hierdoor is extra aandacht besteed aan de financiële situatie van de bestemmingsreserve. Meer dan voorheen is dan ook inzicht ontstaan in de financiële eindsituatie van de bestemmingsreserve. Deze financiële situatie is bijgewerkt tot 1 januari 2004 met een doorkijk naar 2009 waarbij de besluitvorming over onttrekkingen en de besluitvorming over de evaluatie van de 30 km/u gebieden is betrokken

Financiële middelen voor onderhoud van deel van gemeentelijke gebouwen (2004/12488)
Het college heeft kennis genomen van de financiële middelen die in de periode 2005-2014 nodig zijn voor het technisch onderhoud van gemeentelijke gebouwen (exclusief de gebouwen voor onderwijs). Het college heeft besloten deze middelen voor dat onderhoud te reserveren. De financiële gevolgen worden meegenomen in de begrotingswijziging van de Keuzenota Nieuwegein Kiest. Dit voorstel wordt ter inzage gelegd voor de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken.

(*) Het presidium is een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, bestaande uit burgemeester, vijf raadsleden en de raadsgriffier. Het presidium doet een voorstel aan de gemeenteraad en de raadscommissies welke stukken op welke wijze behandeld worden in hun vergadering.

(Deze B&W-Belicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van álle openbare besluiten van de laatste collegevergadering. Ook staan in deze B&W-Belicht waarschijnlijk enkele samenvattingen van besluiten uit éérdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W-Belicht wordt namelijk regelmatig één of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee wordt voorkomen dat direct betrokkenen via de pers worden geïnformeerd over besluiten die hen heel direct aangaan.)

Invoerdatum 24-9-2004