Ingezonden persbericht

VERZOEK OM INLICHTINGEN (op grond van artikel 38 RvO Gemeenteraad)

Aan: Aan de voorzitter van het college van B&W

Datum: 26 september 2004

Onderwerp: artikel 169 van de gemeentewet

Vraag: De voorzitter van het college van B&W wordt verzocht om in de raadsvergadering van 3 november mondeling de raad te informeren over eventuele strijdigheid door geen actieve als passieve informatie te geven aan de raad zoals bedoeld in artikel 169 van de gemeentewet en andere geldende bepalingen in de gemeentewet.

Toelichting:

Sinds de invoering van het duale systeem in de raad heeft de raad een aantal nieuwe instrumenten om zijn controlerende rol waar te maken. De actieve informatieplicht versterkt de controlerende rol van de raad. Zonder informatie kan het college niet worden gecontroleerd en vervolgens ter verantwoording worden geroepen.
Raadsleden moeten tijdig en volledig worden geïnformeerd door het college en de burgemeester. Daartoe is, naast de al bestaande passieve informatieplicht, een actieve informatieplicht jegens de raad opgenomen zie de artikelen 169 en 180. Indien aan de informatieverplichting niet wordt voldaan geldt de politieke verantwoordingsplicht, eventueel gevolgd door een motie van wantrouwen en ontslag.

Een voorbeeld van het niet voldoen aan de informatieverplichting:

Onderwerp: gebied voormalige steenfabriek St.Rosa (begrensd door Kollenberg, Duustergats en de Lahrstraat)

- 19 mei 2004 de raad dient zich eerst uit te spreken, schrijft het college, over de grondexploitaties van het gebied, vervolgens zal het college een integraal voorstel aanbieden;
- 10 september wandeling door het gebied St. Rosa door de commissie Stad aangevuld met enige wethouders;
- 22 september bespreking herinrichting voormalige steenfabriek St.Rosa in de commissie Stad.

Bij een eerste onderzoek door de fractie van de PvdA op 21 september in het kadaster blijkt dat de gemeente op 4 augustus 2004 heeft aangekocht:

Woonhuis opstallen erf en tuin (H 894)
Lahrstraat 17
350.00 euro

Bedrijfsterrein (H 842)
Lahrstraat 17
150.00 euro

Bedrijfsterrein (H 893)
Lahrstraat 17
150.00 euro

diverse zakelijke recht op de percelen

Een bedrag van minimaal 650.000 euro zonder dat de Raad op de hoogte is gesteld, uit nadere bericht blijkt dat er nog meer is aangekocht. Juist in dit gebied wat op de agenda stond van de commissie worden aankopen gedaan en verzwegen door het College!!

Aan actieve en passieve informatiePLICHT heeft het college niet voldaan. Waarom???

Bij gebleken strijdigheid worden moties overwogen

Ingediend door:

Wil Paes
Fractievoorzitter PvdA Sittard-Geleen

Begin van de Herst 2004

Artikel 169
1. De leden van het college zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.
2. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
3. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.
4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen

---- --