Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

08-11-2004
Conceptagenda vergaderingen gemeenteraad 30 november 2004

de beleidscommissie op 8 november 2004 om 20.00 uur, kantine gemeentekantoor Alphen
de gemeenteraad op 30 november 2004 om 20.00 uur, kantine gemeentekantoor Alphen


1-11-04 BC-GR Opening en vaststelling van de agenda.
2-11-04 BC-GR Spreekrecht burgers.
Na opening kunnen toehoorders, gedurende in totaal maximaal 30 minuten, het woord voeren. In de raadsvergadering kan dat over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. In de commissievergaderingen slechts over geagendeerde onderwerpen. Sprekers bij de commissievergaderingen dienen zich op de vergaderdag voor 12.00 uur gemeld te hebben bij de commissiegriffier. Degenen die zich als spreker hebben aangemeld, krijgen gedurende maximaal vijf minuten het woord.
Zo mogelijk worden vragen van insprekers in de raadsvergadering "staande de vergadering" beantwoord, anders wordt hen een termijn aangegeven waarbinnen antwoord te verwachten is.
3-11-04 GR Vragenhalfuurtje
Ieder lid van de raad kan aan de burgemeester en een of meer wethouders - in totaal maximaal 30 minuten - mondelinge vragen stellen over de actualiteit die voor de gemeente Alphen-Chaam van belang is. Tijdens het vragenhalfuur kan ieder lid van de raad ook vragen stellen over informatie die via de actieve informatieplicht aan de raad is verstrekt.
5-11-04 BC-GR Ingekomen stukken
Ingekomen stukken worden geregistreerd op de ingekomen stukken- lijst en ter inzage gelegd in de raadkamer. Slechts ingekomen stukken waarvan aantekening is gemaakt, worden tijdens de vergadering behandeld. De gehele lijst van ingekomen stukken wordt geacht ter vergadering te worden vastgesteld.
11-11-04 BC-GR Aanvulling koepelconvenant herstructurering openbare bibliotheekwerk
12-11-04 BC-GR Vaststelling van een aangevuld bekostigingsbesluit ten behoeve van het te realiseren woongebied Den Brabander te Chaam 13-11-04 BC-GR Het nemen van een principebesluit op onderdelen met betrekking tot het verzoek van Stichting Gemeenschapshuis Galder-Strijbeek om medewerking in het kader van de voorgenomen uitbreiding van de bestaande gymzaal tot sportzaal. 14-11-04 BC-GR Nieuwe uitgangspunten inkoop- en aanbestedingsbeleid 15-11-04 BC-GR Sluiting

De stukken voor de vergaderingen liggen vanaf vrijdag 28 oktober 2004 om 12.00 uur tot dinsdag 30 november 2004 om 12.00 uur ter inzage in kamer 1.33.
Eventuele opmerkingen c.q. voorstellen met betrekking tot de inhoud en de redactie van de raads- en commissiestukken worden gaarne tenminste 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier (griffier@alphen-chaam.nl) ingewacht.