Vereniging Milieudefensie

Persbericht

Milieudefensie-themaweek in aanloop Tweede Kamerdebat Nota Ruimte

Nut en noodzaak Moerdijkse Hoek ter discussie

Amsterdam, 24 november --- 'Wat is het nut en de noodzaak van Moerdijkse Hoek?' Dat is de centrale vraag van de themaweek die Milieudefensie organiseert in samenwerking met SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk) van 30 november tot en met 3 december. Milieudefensie, SBBM evenals de gemeente Moerdijk verzetten zich tegen de komst een nieuw mega-bedrijventerrein bij Moerdijk omdat dat ten koste zal gaan van het open landschap en de leefbaarheid. Maandag 6 december buigt de Tweede Kamer zich over de kwestie bij de bespreking van de Nota Ruimte.

De Moerdijk-themaweek gaat dinsdagochtend 30 november van start met de presentatie van het onderzoek 'Nut en noodzaak van Moerdijkse Hoek', uitgevoerd door Erik Louw (TU-Delft) en Han Olden (STOGO) in opdracht van Milieudefensie. Dinsdagavond is er een debat met Brabantse Provinciale Statenleden over de vraag of er in Moerdijk een tweede grootschalig industrieterrein bij moet komen. Tijdens dit debat worden de resultaten gepresenteerd van de enquête die Milieudefensie de afgelopen weken onder de bevolking van Moerdijk heeft gehouden. Tijdens de themaweek staan verder masterclasses op het programma van STOGO-onderzoeker Han Olden en specialist op het gebied van ruimtebesparend bouwen Rinie Reumers. Ook vindt een cultuurhistorische wandeling door het polderlandschap Moerdijkse Hoek plaats.

De provincie Noord-Brabant wil in de gemeente Moerdijk een tweede industrieterrein van 600 hectare aanleggen: de Moerdijkse Hoek. Ze wordt hierin gesteund door minister Dekker (VROM) die in de Nota Ruimte stelt dat de ontwikkeling van de Moerdijkse Hoek noodzakelijk is. Vermoedelijk volgend jaar zullen de Provinciale Staten van Noord-Brabant definitief besluiten of Moerdijkse Hoek wel of niet wordt aangelegd.

Wat: Themaweek 'Nut en noodzaak Moerdijkse Hoek' Wie: Milieudefensie i.s.m. Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) Waar: Diverse locaties in en rond Moerdijk (zie de bijlage voor programma!) Wanneer: Dinsdag 30 november tot en met vrijdag 3 december

Milieudefensie en SBBM verzetten zich evenals de gemeente Moerdijk tegen de komst van Moerdijkse Hoek. De rust en ruimte in dit landelijk gebied worden nu al aangetast door het bestaande grootschalige industrieterrein Moerdijk. Door de aanleg van een tweede industrieterrein komen het landschap en de leefbaarheid in Moerdijk verder in de knel.

Milieudefensie wil dat het open landschap en de leefbaarheid in de gemeente Moerdijk niet verder worden aangetast en verzet zich daarom tegen de komst van een tweede grootschalig industrieterrein bij Moerdijk. In de week voorafgaande aan de besluitvorming in de Tweede Kamer over de Nota Ruimte op 6 december, belichten wij daarom op diverse manieren de vraag of een tweede industrieterrein bij Moerdijk wenselijk én noodzakelijk is. Moerdijkse Hoek wordt in de Nota Ruimte als topproject genoemd.