Gemeente IJsselstein


Vergadering commissie Welzijn & Onderwijs
vrijdag, 26 november 2004 - 12:07 CET

Dinsdag 30 november, 20.00 uur
raadzaal, stadhuis

Algemeen overleg
Concept-raadsvoorstellen:
vaststellen Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers vaststellen Verordening Wet Kinderopvang IJsselstein 2004, intrekken huidige Verordening kinder- en gastouderopvang IJsselstein 1998 per
01-01-2005 en intrekken raadsbesluit d.d. 11-12-2003 nr. 2003/12959 per 01-01-2005
toekennen tegemoetkoming aan kindercentra Catalpa en BSOIJ vaststellen Beleidsverslag Werk, Inkomen en Zorg 2003 vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand vaststellen Decemberrapportage

Overige, waaronder regionale, aangelegenheden
Vluchtelingen en asielzoekers in IJsselstein (op verzoek van GroenLinks)

Inspreekrecht
Aanwezigen op de publieke tribune kunnen tijdens de vergadering gebruikmaken van het inspreekrecht.

Vergaderstukken
De vergaderstukken zijn tijdens openingstijden in te zien in het stadhuis.