Gemeente Utrecht

De Gemeenteraad van de gemeente Utrecht in vergadering bijeen op donderdag 2 december 2004

Overwegende dat:

. het Kabinet voornemens is de huurprijs van woningen te koppelen aan de waarde van de woningen op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet Woz); . woningen met een Woz-waarde boven Euro 130.000 worden geliberaliseerd en de huren hierdoor sterk zullen stijgen; . dit geldt voor zowel zittende huurders als bij mutaties; . dit in Utrecht ongeveer 19% van de sociale huurwoningen betreft; . veel huurders gedwongen worden te verhuizen;
. dit desastreuze gevolgen heeft voor doorstroom en woonruimteverdeling; . deze maatregel segregatie ernstig in de hand werkt,

Verzoekt het College:

. uit te spreken dat het voorgenomen huurbeleid een bijzonder negatief effect heeft op de woningmarkt in Utrecht; . uit te spreken dat het alle lokale afspraken op het terrein van huren en wonen doorkruist; . uit te spreken dat (economische) drang om doorstroming op gang te brengen ongewenst is; . de Tweede Kamer der Staten-Generaal te verzoeken de liberalisatiegrens te verhogen om ook in het (midden) dure segment een gereguleerd aanbod te creëren; . deze motie ter kennis te brengen van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de leden van de vaste Kamercommissie voor VROM; . een persbericht uit te geven om de burgers via de media te informeren over dit standpunt.

En gaat over tot de orde van de dag

namens de PvdA-fractie,

---- --