Gemeente Hengelo

Mededelingen 30 november 2004, week 49
Collecte Kind in de knel
Raadscommissies Een ton voor water
Opgave huldiging Hengelose sportkampioenen Bestemmingsplannen Concept Nota van Uitgangspunten Gezondheidspark Bouwplannen Het Broek Wet milieubeheer
Inloopspreekuur Woolde vervalt Kapvergunningen
Sirenetest maandag 6 december Parkeerplaatsen voor gehandicapten Alzheimer Café Hengelo Werk aan de weg
Collecte

Er wordt niet gecollecteerd.

Raadscommissies

De meest actuele agenda's van de raadscommissies vindt u op www.hengelo.nl, onder Bestuur & Organisatie/Bestuursagenda. Ruimte en Wonen
De commissie vergadert op donderdag 2 december vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* concept Nota van Uitgangspunten Gezondheidspark
* afwijzing verzoek om bestemmingsplanherziening Reigerweg 42
* toepassing zelfstandige projectprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO t.b.v. het plan voor de bouw van vier appartementengebouwen aan de Oldenzaalsestraat

* het toepassen van artikel 19 lid 1/19a WRO t.b.v. het veranderen en vergroten van een activiteitencentrum en het oprichten van een berging op het perceel Leeuwerikstraat 36

* toepassen van artikel 19 lid 1/19a WRO voor het verbouwen van een boerenschuur tot woning aan de Geurdsweg 20
* stadsrand Hengelo Noord - Borne

* presentatie plan Bornsche Maten

De vergadering wordt op dinsdag 7 december vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis voortgezet. Op de agenda staan onder meer:
* vaststelling 3 Nota's van Uitgangspunten plangebied Hart van Zuid
* document Richtlijnen voor de Beeldkwaliteit voor Hart van Zuid

Bestuurszaken

De commissie vergadert op maandag 6 december vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* regionale samenwerking (regio Twente, Netwerkstad, Bestuurlijke taskforce, inclusief toekomst vliegveld Twente
* evaluatie uitgaansconvenant / sluitingstijdenbeleid 2002
* integraal veiligheidsbeleid 2005 - 2008
* GSB stadsmonitor 2003

Leefbaarheid en Jeugd

De commissie vergadert op dinsdag 7 december vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer:
- intentieverklaring bestuurlijke schaalvergroting openbaar primair onderwijs

- aanpassing voorhal Twentebad en modernisering toegangscontrolesysteem

- programma en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting 2005 De commissie vergadert op woensdag 8 december vanaf 19.30 uur in kamer S 210 van het stadhuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer:
* subsidieprogramma allochtone organisaties 2005
* kadernotitie 'Naar een integrale JGZ in Twente'
* tegemoetkoming chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2004

Middelen en Economie

De commissie vergadert op donderdag 9 december om 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer:
* rechtmatigheid/ accountantscontrole

* wijziging verordening tarieven sportaccommodaties
* legesheffing bij planschadeverzoeken

* kredietaanvraag aanschaf en invoering ProjectWise
* instelling subcommissie accountantscontrole

De stukken liggen ter inzage bij De Gemeentewinkel en de bibliotheek.

Spreekrecht

Laat uw mening horen!

Veel onderwerpen die in de commissies besproken worden, zijn ook onderwerp geweest van inspraak. Het kan zijn dat uw mening niet of onvoldoende gehoord is, of dat er geen inspraak is geweest. Of misschien wilt u uw mening nogmaals laten horen, maar nu aan de Hengelose politici.

Daarom nodigt de Gemeenteraad burgers uit om hun mening over een van de genoemde agendapunten ook mondeling kenbaar te maken aan de leden van de commissie. Dit zogenoemde spreekrecht is in principe beperkt tot 5 minuten per persoon, voorafgaand aan de bespreking van het onderwerp. Als u zich van te voren meldt bij de voorzitter van de commissie en aangeeft voor welk agendapunt u komt, dan kan de voorzitter daar rekening mee houden.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Vanaf pagina 24 in de gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook de Gemeentewinkel bellen, telefoon 245 95 55.
Hengelo, telefoon 245 97 30. Of te downloaden via internet op www.hengelo.nl, doorlinken naar leven en wonen en dan sport en recreatie, kopje "activiteiten".

Concept Nota van Uitgangspunten Gezondheidspark

Het College van B en W heeft de nota van uitgangspunten voor het Gezondheidspark vrijgegeven voor inspraak. Ook de raadscommissie Ruimte en Wonen zal geïnformeerd worden.

Het plangebied 'Gezondheidspark' bevindt zich aan de westrand van de stad, aan de Deldenerstraat, nabij de A35. In het gebied zijn al enkele gezondheidsorganisaties gevestigd, onder andere het Streekziekenhuis Midden-Twente, Carint, Trivium, de bloedbank en de Trombosedienst.

Twee fasen

Het plangebied is opgesplitst in twee fasen. De eerste fase is het deel waarin ook het SMT ligt, de tweede fase ligt dichter bij de A35. De grens tussen de eerste en de tweede fase ligt bij de Benninksweg / Brugginksweg. In principe is op het Gezondheidspark alleen plaats voor organisaties die op rechtstreekse manier zorg verlenen.

Inspraak

Vanaf 8 december 2004 tot 5 januari 2005 ligt de nota van uitgangspunten ter inzage in de Gemeentewinkel en bij de infobalie van het Stadskantoor. Op 14 december 2004 vindt een inloopbijeenkomst plaats waar geïnteresseerden nader kennis kunnen nemen van de geplande ontwikkelingen in het Gezondheidspark. Tijdstip en locatie worden gepubliceerd via deze advertentie. Omwonenden ontvangen persoonlijk een uitnodiging.

Het Broek

Het Informatiecentrum Het Broek sluit haar deuren aan het eind van dit jaar. Voor informatie over duurzaam bouwen, duurzaam wonen en Het Broek kunt u nog op de volgende zaterdagen en zondagen terecht: 4, 5, 11, 12, 18 en 19 december. Het informatiecentrum aan de Kolbleistraat 8 (nabij de Europaschool) is op deze dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Inloopspreekuur Woolde vervalt

Met ingang van 1 december 2004 komt het maandelijkse inloopspreekuur in het buurthuis van de speeltuinvereniging aan de Curaçaostraat 10 te vervallen. Het inloopspreekuur werd slecht bezocht en voorzag niet in de behoefte waarvoor het was bedoeld. Alle direct betrokkenen zijn van dit besluit inmiddels op de hoogte gesteld.

Sirenetest maandag 6 december

De sirenes in heel Nederland worden iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Maandag 6 december om 12.00 uur vindt het volgende maandelijkse proefalarm plaats. Om overlast en irritatie te voorkomen duurt de test van de sirene eenmaal 1 minuut en 26 seconden. Hoort u op een ander moment herhaalde malen de sirene, dan is er hoogstwaarschijnlijk iets ernstigs aan de hand.

Onlangs is in Slangenbeek ook een sirene geplaatst. Deze nieuwe wijk was tot voor kort nog niet voorzien van een sirene. Hoort u de sirene hier maandag 6 december niet, geef het dan door.

Geef het door!

Hoort u op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur de sirene niet, geef dat dan door aan de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken, mevrouw N. Veldhuis, tel. 245 9567. Wilt u daarbij aangeven waar u zich op het moment van het proefalarm bevond? De klachten worden doorgegeven aan de Hulpverleningsdienst regio Twente. Zij zoeken uit of een sirene bijvoorbeeld niet gewerkt heeft en registreren de klachten.

U kunt de bewaarkaart "Weet wat je moet doen als de sirene gaat" ophalen in de Gemeentewinkel in het stadhuis.
Op dinsdagavond 30 november vindt weer de maandelijkse bijeenkomst plaats van het Alzheimer Café Hengelo. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie.

Vanavond is het thema "Belevingsgerichte zorg". Een psycholoog en een activiteitenbegeleider vertellen over het belang van belevingsgerichte zorg en ook hoe er thuis mee om te gaan. Natuurlijk is er weer gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar tips en adviezen te geven. De avond wordt gehouden in Café de Oriënt aan de Voor informatie kunt u zich terecht bij SWOH, telefoon 242 62 05. Kind in de knel
Jaarlijks krijgen in Nederland zo`n 1,6 miljoen kinderen en jongeren onder de 22 jaar te maken met een psychisch zieke en/of verslaafde vader of moeder. Kinderen die opgroeien bij een ouder met psychische en/of verslavingsproblematiek lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van sociale, emotionele en gedragsproblemen. De Gezondheidswijzer Plus besteedt in het kader van het thema 'Kind in de groei' extra aandacht aan deze kwetsbare groep. Om deze kinderen te helpen, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan doe-praatgroepen en jongerengroepen. Er zijn doe-praatgroepen voor kinderen van 8 tot 12 jaar en jongerengroepen voor jeugd van 12 tot 16 jaar. Informatie hierover is via de Gezondheidswijzer Plus verkrijgbaar.

Onderzoek wijst uit dat eenderde van de kinderen blijvend ernstige problemen ontwikkelt en dat eenderde tijdelijke problemen heeft. Vergeleken bij problemen bij de jeugd in het algemeen, is dit een hoog cijfer. Een psychische aandoening of een verslaving heeft ernstige gevolgen voor het dagelijks functioneren van mensen. Het ziektebeeld is vaak onvoorspelbaar en kan gepaard gaan met realiteitsverlies en onaangepast gedrag. Dit heeft grote gevolgen voor het leggen van relaties met anderen en dus ook voor de relaties tussen de gezinsleden. Voor kinderen is het opgroeien in dit gezin zwaar. Het gedrag van de ouder kan voor het kind verwarrend, onvoorspelbaar en bedreigend zijn. Een kind verblijft hierdoor tijdelijk in een onveilige of belastende opvoedingssituatie. Dit kan gevoelens van angst en onzekerheid oproepen.

Voor de zieke ouder kan het tijdelijk extra moeilijk zijn om de ouderrol te vervullen. Door de problemen hebben de ouders begrijpelijk soms minder energie of aandacht voor de kinderen. Ook kan het ziektebeeld zelf veel effect hebben op het ouderschap en het gezinsleven. Ouders kunnen zich ook schuldig voelen ten opzichte van hun kinderen.

Deze kinderen kunnen en durven vaak met niemand te praten over de situatie thuis. Ze schamen zich, zijn bang dat ze zelf ook problemen krijgen of denken dat ze zelf de oorzaak van het probleem zijn. Ze kunnen hun verdriet vaak moeilijk kwijt, temeer omdat de meeste aandacht meestal uitgaat naar de zieke ouder. De kinderen kunnen dan vergeten worden. Bovendien vindt de omgeving van het kind het vaak moeilijk om uit te leggen wat er aan de hand is. Ook denkt men soms de kinderen te beschermen door er niet over te praten. Maar erover praten is juist belangrijk, omdat het kind behoefte heeft aan duidelijke informatie, aandacht en geruststelling. Het is noodzakelijk om het kind te laten horen dat het niet zijn schuld is dat moeder of vader verslaafd of psychisch ziek is.

Wat kunt u doen!

Voor kinderen is het belangrijk dat ze met hun verhaal bij een volwassene terechtkunnen. Soms is dit fijn als dit iemand buiten het gezin zelf. Zelf aandacht vragen is voor de kinderen vaak moeilijk. U kunt het kind extra aandacht geven als u weet dat een ouder psychisch ziek of verslaafd is. Als een kind weet waar hij/zij terecht kan, kan dit al een enorme steun betekenen. Het gaat vaak om simpele dingen zoals een kort gesprekje, even samen een ijsje eten, even de juf of de meester helpen, een wandelingetje maken - dit zijn gemakkelijke ingangen om een gesprekje te beginnen. Hiermee laat u het kind voelen dat het kan praten als het wil.

Informatiefolders over de doe-praatgroepen en jongerengroepen zijn verkrijgbaar bij de Gezondheidswijzer Plus. Bel: 053 - 487 6890, mail (gezondheidswijzerplus@regiotwente.nl) of kom langs in de Gemeentewinkel of het informatiepunt in de bibliotheek.

Een ton voor water

De beschikbaarheid van voldoende schoon drinkwater is een wereldwijde zorg. De gemeente Hengelo heeft een plaatselijke variant op de landelijke actie 'een ton voor water'. Door middel van de aanschaf van een regenton is het mogelijk om in ons land water te besparen en waterprojecten in Ethiopië te ondersteunen. Per ton komt 5,- ten goede aan waterprojecten in Ethiopië.

Waarom een regenton gebruiken?

Gebruik van de regenton is een eenvoudige en goedkope manier om zorgvuldiger om te gaan met water. Regenwater dat in de regenton wordt opgevangen is te gebruiken voor het besproeien van de tuin- en kamerplanten en voor kleine schoonmaakklusjes. Zo komt een deel van het schone regenwater weer ten goede aan de bodem en hoeft het water niet onnodig naar een zuiveringsinstallatie te worden afgevoerd. Hierdoor wordt verdroging tegengegaan en kan de waterzuivering efficiënter en minder milieubelastend werken. U bespaart op deze manier al gauw enkele duizenden liters drinkwater per jaar, iets dat u zeker in uw portemonnee zult merken.

U heeft keuze uit drie modellen

Het eerste model regenton is van donkergroen PE-kunststof. Deze ton kost 25,- inclusief kraantje. Voor 10,- extra krijgt u bij deze ton een regenautomaat voor aansluiting van de ton op de regenpijp. Het tweede model is van oud hout en heeft een nostalgische uitstraling. Voor deze ton betaalt u 45,- en voor 5,- extra wordt een houten kraan geleverd. Het laatste model is eveneens van oud hout, maar deze ton bevat een los deksel en de kraan is reeds gemonteerd. Deze ton kost 55,-.

U kunt de regentonnen bekijken bij de afdeling Natuur en Milieu Communicatie (bij Kinderboerderij 't Weusthag) en bij het Informatiecentrum 'Het Broek' aan de Kolbleistraat 8 in de wijk Slangenbeek. Bij de afdeling Natuur en Milieu Communicatie zijn alle modellen uit voorraad te koop. U betaalt uw regenton door het afgeven van een éénmalige machtiging. De formulieren hiervoor zijn ter plekke te verkrijgen en in te vullen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Natuur en Milieu Communicatie van de gemeente Hengelo, telefoon 074 - 255 0607 of per e-mail op cnme@hengelo.nl
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Westermaat, deelplan Campus en Campus Expres, uitwerking Expres
Bij besluit van 18 november 2004, nummer 74088, heeft de directeur van de Dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, daartoe gemandateerd door Burgemeester en Wethouders, vastgesteld een wijziging van het bestemmingsplan Westermaat, deelplan Campus en Expres, uitwerking Expres. De wijziging heeft betrekking op het met vijf meter verplaatsen van een parallel aan de Alfred Marshallstraat gelegen bouwgrens. Deze verplaatsing is nodig voor de geplande bouw van een bedrijfsgebouw op het bouwperceel gelegen op de hoek Europalaan-Brittanniëlaan.

Volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Westermaat, deelplan Campus Expres zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de plaats, richting en/of afmetingen van bouwgrenzen. Aangezien tegen het ontwerp-wijzigingsplan geen zienswijzen zijn ingediend behoeft het vaststellingsbesluit geen goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Inzage, beroep en voorlopige voorziening

Het vaststellingsbesluit ligt met de gewijzigde tekening en het bestemmingsplan van 1 december 2004 tot 12 januari 2005 ter inzage bij het informatiecentrum SBO, Stadskantoor en in de Gemeentewinkel in het stadhuis. Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan van 1 december 2004 tot 12 januari 2005 tegen het besluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan een direct belanghebbende binnen de beroepstermijn een verzoek doen aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak om een voorlopige voorziening te treffen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 12 januari 2005. Indien echter binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking dan wanneer op dat verzoek is beslist.

Wijziging van het uitwerkingsplan Broek-Noord, t.b.v. De Strip vastgesteld

Bij besluit van 25 november 2004 (nummer 74876) is de wijziging van het uitwerkingsplan Broek Noord, t.b.v. De Strip vastgesteld. Van 10 november tot 24 november 2004 heeft het wijzigingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. De vastgestelde uitwerking behoeft derhalve geen goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Inzage, beroep en voorlopige voorziening

Het vaststellingsbesluit ligt met het wijzigingsplan van 1 december 2004 tot en met 28 december 2004 ter inzage bij het Informatiecentrum SBO, Stadskantoor, en in de Gemeentewinkel in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn tegen het genomen besluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan een direct belanghebbende binnen de beroepstermijn een verzoek doen aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak om een voorlopige voorziening te treffen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 29 december 2004. Indien echter binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking dan wanneer op dat verzoek is beslist.
Bouwplannen
Lichte bouwaanvragen
Aanvragen zijn ingediend voor:

- Levantstraat 55, veranderen en vergroten woonhuis
- Lyonstraat 10, veranderen en vergroten woonhuis Aanvragen zijn ingediend voor:


- Brinkstraat 7, plaatsen opschrift


- Dorastraat 42, oprichten dakopbouw


- Enschedesestraat 17, veranderen entreepui van een winkelpand + plaatsen 2 lichtbakken


- Hennepstraat 4, veranderen en vergroten zorgcentrum


- Henry Woodstraat nabij 60, oprichten wijkcentrum


- Oldenzaalsestraat 403, veranderen bedrijfshal


- Opaalstraat 5, veranderen bedrijfshal


- Slachthuisweg nabij nr. 19, oprichten 3 bruggen over Berflobeek


- Tuindorpstraat 14 - 16, oprichten 2 woonhuizen In de week van 15 tot en met 19 november 2004 is vergunning verleend
* Anthoniusstraat 45, veranderen en vergroten woonhuis
* Augustastraat 1, oprichten berging

* Berendinastraat 27, oprichten kap op een schuur
* Bornsestraat 2 - J, plaatsen balkonhek

* Bornsestraat 2 - S, plaatsen balkonhek

* Brusselstraat 69, veranderen berging in een tuinkamer
* Heraklesstraat 2, veranderen en vergroten buurthuis
* Jacques Urlusstraat 38, plaatsen dakkapel
* Jacques Urlusstraat 40, plaatsen dakkapel
* Johan Buziaustraat 135, oprichten carport
* Johan Buziaustraat 137, oprichten carport
* Langelermaatweg 159, veranderen en vergroten woonhuis
* Parijsstraat 9, oprichten erfafscheiding
* Paul van Kempenstraat 61, plaatsen dakkapel
* Sportlaan Driene 4, plaatsen noodgebouw als (tijdelijke) kantine
* Telgen 9, plaatsen 2 reclame-objecten

* Vivaldistraat 10, plaatsen dakkapel
In de week van 15 tot en met 19 november 2004 is vergunning verleend
* Mozartlaan 161, verwijderen asbesthoudend plafond

Van rechtswege verleend


* Paul van Kempenstraat 61, oprichten dakkapel Stadskantoor. Iedere belanghebbende die door een van deze verleende vergunningen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Ben W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
De besluiten zijn genomen in de week van 15 tot en met 19 november 2004. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, tel. 245 9647.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Aanvragen voor een bouwvergunning met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV, na eventuele verlening van vrijstelling van de bepalingen uit de Bouwverordening, zijn ingediend voor:

* Watertorenlaan 5, het oprichten van een schuur/berging/carport
* Drienerstraat 1, het veranderen winkelpand
* Burg. Jansenplein 30-35, het veranderen van een kantoorpand.

Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en wethouders te bouwen. Zij zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan deze verzoeken mee te werken.
Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 1 tot 15 december 2004 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, Stadskantoor. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u tot 15 december 2004 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Intrekken (deel-)voorschrift milieuvergunning ontwerpbesluit Burgemeester en Wethouders van Hengelo zijn van plan om met toepassing van artikel 8.23 Wet milieubeheer over te gaan tot intrekking van de eerste volzin van voorschrift 5.4 verbonden aan de oprichtingsvergunning verleend op 15 september 2004 aan FRT Asbestverwijdering B.V., voor een asbestverwijderingsbedrijf inclusief kantoor en opslag van materialen en middelen ten behoeve van de asbestverwijdering aan de Toermalijnstraat 6-2.

Na overleg met de gemeentelijke Brandweer is gebleken dat dit deel van voorschrift 5.4, dat een brandwerendheid van 60 minuten voorschrijft voor de op het buitenterrein geplaatste gesloten asbestcontainer, bij brand geen meerwaarde heeft voor het belang van de bescherming van het milieu. Om deze reden kan worden overgegaan tot ambtshalve intrekking van dit deel van het betrokken voorschrift.

Ter inzage, bedenkingen, beroep en voorlopige voorziening

De ontwerpbeschikking ligt met bijbehorende stukken van woensdag 30 november tot donderdag 16 december 2004 ter inzage bij de afdeling Milieu, Stadskantoor. Tegen de ontwerpbeschikking kan een ieder tot en met de laatste dag van bovengenoemde inzagetermijn schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Zodanige bedenkingen dienen te worden gericht aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tegen het daarna te nemen besluit kan in beginsel alleen beroep worden ingesteld, al dan niet gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening, door degenen die tijdig bedenkingen hebben ingebracht. Bij de bekendmaking van dit besluit wordt hierover nadere informatie verstrekt. In de week van 17 tot en met 23 november 2004 zijn kapvergunningen
* 4 servische sparren, 3 coniferen en 1 wilg in de Louis van Tulderstraat, ter hoogte van de huisnummers 57-59 en in de Jacques Urlusstraat, ter hoogte van huisnummer 1. Herplant: geen
* 1 plataan en 1 kastanje aan de Wolter ten Catestraat, ter hoogte van de Bataafse Kamp, nabij de verdiepte parkeerplaats. Herplant:
1 kastanje, in de maat 16/18, in het voorjaar van 2005 en 1 plataan, in maat 16/18, na voltooiing van de bouw van de bibliotheek in de Beursstraat

* 1 beuk in de Ruysdaelstraat op het binnenplein van de Wilbertschool. Herplant: 1 plataan, in de maat 18/20, in het voorjaar van 2005

* 1 Amerikaanse eik in de Wermerweg voor huisnummer 17. Herplant: 1 eik, in de maat 14/16, binnen één jaar na de kap van de Amerikaanse eik.

* 2 meidoorns in de Wanstraat voor de huisnummers 2 en 4. Herplant: 4 Katzurabomen (Cercidiphlyllum japonicum), in de maat 12/14, binnen één jaar na de kap van de meidoorns.
* 1 beuk in de Geerdinksweg, ter hoogte van de huisnummers 80-82. Herplant: 1 linde, in de maat 16/18, in het voorjaar van 2005 SBO, Stadskantoor. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van zes weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Parkeerplaatsen voor gehandicapten

In de week van 8 tot 13 november 2004 is besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:

* Gerrit Achterbergstraat 9, een te creëren parkeerplaats direct voor de woning

* Hofdijkplantsoen 14, de tweede, rechter parkeerplaats in de rij van 5 parkeerplaatsen, gelegen op een hofje schuin aan de achterzijde van onder andere de woning

* Populierenweg 28, een te creëren parkeerplaats voor de woning

De betreffende parkeerplaats mag, zodra het desbetreffende verkeersbord is aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigena(a)r()esse) van de auto, waarvan het kenteken ter plaatse zal worden vermeld.
Ter inzage en bezwaar
De besluiten liggen gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie SBO, Stadskantoor. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van zes weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Boortorenweg
In verband met werkzaamheden zal de Boortorenweg met ingang van woensdagmiddag 8 december 16.00 uur zal de Boortorenweg zijn afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting duurt tot vrijdagmiddag 10 december 16.00 uur. De bedrijven aan de Boortorenweg zijn vanaf de Boekeloseweg normaal bereikbaar.